Chershoee
id S.NO ProteinName Rank Sequence Startposition Score
1 1 Rh230 1 HNRPPMCLDYNNIRNI 62 0.91
2 Rh230 2 CQCIGKKYNRIPRKAI 23 0.89
3 Rh230 3 PGTWCRVGKSLIKVND 82 0.86
4 Rh230 4 AGPRCEVTEAVASFNP 45 0.84
5 Rh230 5 RKAICLSIEHAGPRCE 35 0.83
6 Rh230 6 KSLIKVNDKNCEICNR 90 0.74
7 Rh230 7 LAAEQRCQCIGKKYNR 17 0.72
8 Rh230 8 YVACVLLCVYAHGLAA 4 0.68
9 2 Rh228.1 1 TWDPTSGDTMMILSSR 53 0.88
10 Rh228.1 2 ISICCTKPWKRLRYFT 21 0.86
11 Rh228.1 3 AIVYRKKQADESSLTW 39 0.83
12 Rh228.1 4 SFLIFMLIIISICCTK 12 0.73
13 3 Rh228 1 WGSNGTYGVRSFMVTK 116 0.91
14 Rh228 2 PRSQQNRVVMIVLLAQ 161 0.9
15 Rh228 3 TVVYSLPFYSGDPLAP 20 0.88
16 Rh228 4 FVKVLDTAPYRFYLNS 96 0.87
17 Rh228 4 CMVIIMTVVYSLPFYS 14 0.87
18 Rh228 5 PFYSGDPLAPHVKVAY 26 0.86
19 Rh228 6 AGGIMITTKYNTTFLK 64 0.84
20 Rh228 6 FMVTKITNTSDKDAIV 127 0.84
21 Rh228 7 HVKVAYIYYNASNLTI 36 0.83
22 Rh228 7 VETPDAALNWWPRSQQ 150 0.83
23 Rh228 8 GGYHGYDRHPRPLYLK 80 0.82
24 Rh228 9 TKYNTTFLKGGYHGYD 71 0.79
25 Rh228 10 SGRHSRFLAGGIMITT 56 0.75
26 Rh228 11 RHPRPLYLKFVKVLDT 87 0.73
27 Rh228 12 HAVYLGIVCMVIIMTV 6 0.71
28 Rh228 13 TAPYRFYLNSTVTCWG 102 0.66
29 Rh228 14 IFIINACLIWSCKFKR 181 0.61
30 4 Rh226 1 HTEIDAHQTPDNDFIF 165 0.96
31 Rh226 2 RFAIYLHTEIDAHQTP 159 0.95
32 Rh226 3 TVLSDDPYYAGVVLTV 95 0.94
33 Rh226 4 SFVIGTGDGQNGTLNF 196 0.91
34 Rh226 5 GTLNFTTVDGGKHHYN 207 0.87
35 Rh226 6 APIIQLANGFITCRKF 49 0.85
36 Rh226 6 VASSQSWVSFDFSLYW 244 0.85
37 Rh226 7 PESIGPAWQRIYHCFS 280 0.84
38 Rh226 8 RTLIGDSLELTSYLGV 111 0.83
39 Rh226 9 ECFPFWRRTFSETKNI 79 0.81
40 Rh226 9 TVDGGKHHYNNVELSS 213 0.81
41 Rh226 10 LGWALCTSWDDMECFP 67 0.79
42 Rh226 10 PGTFETTDLMSSFVIG 185 0.79
43 Rh226 11 TSWDDMECFPFWRRTF 73 0.78
44 Rh226 11 AYSYVQYYFPKPLHSP 265 0.78
45 Rh226 11 THKDVDYVRFAIYLHT 151 0.78
46 Rh226 12 HGLPTSTIAKDMAGHV 18 0.77
47 Rh226 12 NDFIFTFATPGTFETT 176 0.77
48 Rh226 13 HVHVHMLNAPEDTAST 32 0.76
49 Rh226 13 SYAKELPAKFTHKDVD 141 0.76
50 Rh226 13 NVGYYVMYLSYAKELP 132 0.76
51 Rh226 13 LELTSYLGVRPSIANV 118 0.76
52 Rh226 14 FITCRKFTELGWALCT 58 0.75
53 Rh226 15 FPKPLHSPESIGPAWQ 273 0.74
54 Rh226 15 SEMKGNCVHHSAIIRN 228 0.74
55 Rh226 16 CVHHSAIIRNVASSQS 234 0.73
56 Rh226 17 DFSLYWRRTKIAYSYV 254 0.69
57 Rh226 18 NAPEDTASTSAPIIQL 39 0.68
58 Rh226 18 TVAITVVLIFLIGALL 304 0.68
59 Rh226 19 GCLTIALLLHGLPTST 9 0.62
60 Rh226 20 HYNNVELSSEMKGNCV 220 0.61
61 Rh226 21 CFSLLTQLRYGTVAIT 293 0.59
62 5 Rh225 1 YATIAWLWCMDIMLGT 139 0.93
63 Rh225 2 RCLPMPNTTFSSNDTI 70 0.92
64 Rh225 3 TCTITGGILDVTWCMM 31 0.85
65 Rh225 3 TCAIPCYPETIASWDF 109 0.85
66 Rh225 4 KAIADESDIEDANATC 17 0.82
67 Rh225 4 VAMGCAIGECYWKCFT 161 0.82
68 Rh225 5 ADLGRILLKECRECTC 95 0.81
69 Rh225 5 DVTWCMMGKALPNETT 40 0.81
70 Rh225 6 YFWIQDKAIADESDIE 11 0.8
71 Rh225 7 YPETIASWDFLFNGDF 115 0.78
72 Rh225 8 CLTTRTPAPADLGRIL 86 0.77
73 Rh225 8 PYYESRENSQRKRCLP 58 0.77
74 Rh225 9 NETTVFPYYESRENSQ 52 0.76
75 Rh225 10 IGECYWKCFTEPRIPY 167 0.75
76 Rh225 11 FTEPRIPYRPLSSKED 175 0.72
77 Rh225 12 CMDIMLGTAILLVVVA 147 0.61
78 6 Rh223 1 RKEIIATLKNGKQVCL 60 0.94
79 Rh223 2 NIKDITITKPNAGCDR 45 0.89
80 Rh223 3 GVPVSDPAPHDCECFL 153 0.87
81 Rh223 4 VRSLLKRTQYDALDTT 126 0.86
82 Rh223 5 EPYIYMIISYKFRQQV 111 0.85
83 Rh223 6 PNAGCDRKEIIATLKN 54 0.84
84 Rh223 7 HVTRGIRPSNIKDITI 36 0.83
85 Rh223 8 PSFWEQYKEHFLKMFT 95 0.82
86 Rh223 9 TLIAYHQTEAELRCQC 19 0.81
87 Rh223 10 KVPEGKYPSFWEQYKE 88 0.8
88 Rh223 11 LRCQCLHVTRGIRPSN 30 0.79
89 Rh223 11 TMQLKAKGVPVSDPAP 146 0.79
90 Rh223 12 HFLKMFTEPYIYMIIS 104 0.74
91 Rh223 13 KQVCLDPEAPMMKKLL 71 0.73
92 Rh223 14 PMMKKLLSKVPEGKYP 80 0.72
93 Rh223 15 YDALDTTQLAETMQLK 135 0.7
94 Rh223 16 RVLGVALLLMTLIAYH 9 0.66
95 Rh223 17 NRAIFNPRVLGVALLL 2 0.61
96 7 Rh221 1 HQCIMRNYTWSVGETW 161 0.94
97 Rh221 2 SLVWIAPITRNKAIAN 121 0.91
98 Rh221 3 IFLAAPYYSFRNESNE 145 0.9
99 Rh221 4 AGQIYHIQKDCWYLQL 246 0.86
100 Rh221 5 FKMARWSTFGYRNLTS 201 0.84
101 Rh221 6 AGFWGPFHLFMFIENV 230 0.83
102 Rh221 6 PVTIVLALSFKMARWS 192 0.83
103 Rh221 6 TLERYGSLVWIAPITR 115 0.83
104 Rh221 7 SVGETWHIALDFLITL 171 0.82
105 Rh221 7 TFKITRPVAISAYTVL 17 0.82
106 Rh221 8 SKFSCITFTFGFYVSL 89 0.81
107 Rh221 9 LKFPNDIYFFNASLAD 53 0.79
108 Rh221 10 CSLMTETLVFLRSVFN 265 0.74
109 Rh221 11 PVAISAYTVLVVIGLL 23 0.71
110 Rh221 12 FAVCMLPAWVNYALDS 70 0.7
111 Rh221 12 WMLILVTLERYGSLVW 109 0.7
112 Rh221 13 CHLNGTFETFKITRPV 9 0.67
113 Rh221 14 NYALDSTQLSKFSCIT 80 0.65
114 Rh221 14 KDCWYLQLRHLCSLMT 254 0.65
115 Rh221 15 VLVVKRKLKFPNDIYF 46 0.6
116 Rh221 15 ANCVLFWLVSIFLAAP 135 0.6
117 Rh221 16 TVLVVIGLLGNIVLLS 30 0.59
118 Rh221 17 LITFIMPVTIVLALSF 186 0.57
119 Rh221 18 PITRNKAIANCVLFWL 127 0.56
120 Rh221 19 YVSLFIQAWMLILVTL 101 0.53
121 Rh221 20 NLTSRTSLILILILTV 213 0.51
122 8 Rh220 1 HTSIFWYAERVSRHND 124 0.93
123 Rh220 2 SVEIVTHDRDNIRRSH 56 0.89
124 Rh220 3 HSTLNTRTWEVHEAVS 76 0.88
125 Rh220 3 HGLAKTFVCYVNEVQV 105 0.88
126 Rh220 4 VKGGKMTATFTVRSDF 36 0.87
127 Rh220 5 SHEKQTHSTLNTRTWE 70 0.84
128 Rh220 5 ARLAFYVAVGCAIVTF 144 0.84
129 Rh220 6 LLAIDASPLPLSSSYE 13 0.83
130 Rh220 7 IYRVDLRMYHDHGLAK 94 0.78
131 Rh220 8 LLHSRCHVKGGKMTAT 29 0.77
132 Rh220 9 VAVGCAIVTFIAAKFS 150 0.75
133 Rh220 10 TWEVHEAVSPTIYRVD 83 0.71
134 Rh220 11 TATFTVRSDFAKLQSV 42 0.67
135 Rh220 11 SVHVRMFGEVSINNKV 165 0.67
136 Rh220 12 LPLSSSYELLHSRCHV 21 0.64
137 Rh220 13 AERVSRHNDWILLARL 131 0.53
138 Rh220 14 KILVTLGLLSLLLAID 2 0.51
139 9 Rh218 1 FSPSSTQNETRPTVNS 248 0.89
140 Rh218 1 LTSWMQHFSPSSTQNE 241 0.89
141 Rh218 2 SKVSSSQETCVLGLCL 202 0.84
142 Rh218 3 VLTIYTLVTATAVVLA 97 0.82
143 Rh218 3 GLMILAAPYVKIPQSI 49 0.82
144 Rh218 4 LVTWSGLLAGILFVTC 120 0.79
145 Rh218 5 PTVNSAAINHGFENGD 259 0.77
146 Rh218 6 AGILFVTCTGLACLGD 128 0.76
147 Rh218 7 TGLACLGDLHYRRWRT 136 0.75
148 Rh218 8 QHSNSWTVLTIYTLVT 90 0.74
149 Rh218 8 GVTVFDTSQLSKVSSS 192 0.74
150 Rh218 8 FFLILTITLVALSLQP 156 0.74
151 Rh218 8 LVTATAVVLANLCVDI 103 0.74
152 Rh218 9 EDLIYCYLLVLLILTT 219 0.73
153 Rh218 10 TCVLGLCLYEDLIYCY 210 0.72
154 Rh218 11 CLTILHAKKQHSNSWT 81 0.71
155 Rh218 11 TRIQNQSLKLSHRCCL 13 0.71
156 Rh218 12 GHQVMRLIKKTRIQNQ 3 0.7
157 Rh218 13 YVKIPQSICQTGFLPA 57 0.67
158 Rh218 13 FSLHLYRTVSLQVSCT 29 0.67
159 Rh218 13 LVLLILTTESSLERLT 227 0.67
160 Rh218 14 FLPALSLLIPNACLTI 69 0.62
161 Rh218 15 SICQTGFLPALSLLIP 63 0.61
162 Rh218 15 RRWRTLGLIFFLILTI 147 0.61
163 Rh218 16 LGYYVIVLAFMLGVTV 180 0.59
164 Rh218 17 SCTSVIGGLMILAAPY 42 0.55
165 10 Rh216 1 GIPWTATCVYLEPRSI 39 0.9
166 Rh216 2 DGSIKKTCVRVANPSA 65 0.88
167 Rh216 3 HELIVYDGSIKKTCVR 59 0.85
168 Rh216 4 FICIMLSGFSDSWGSE 13 0.84
169 Rh216 5 CRCVKYYYGIPWTATC 31 0.83
170 Rh216 6 GFSDSWGSELRCRCVK 20 0.82
171 Rh216 7 KVAWFTVKREGQGNQL 86 0.8
172 Rh216 8 TCVRVANPSAFKNVNK 71 0.79
173 Rh216 9 EPRSIACNHHELIVYD 50 0.76
174 Rh216 10 KREGQGNQLKLKRHNG 93 0.71
175 11 Rh215 1 MPTPYRRCCFRPLWNA 1 0.94
176 Rh215 2 SESPVSSVPPRYACNE 218 0.92
177 Rh215 3 ARHCEITVGKDSGLDE 132 0.91
178 Rh215 4 DQSVYWRLFSRATTVE 98 0.88
179 Rh215 5 NEREMFWKRRRARHGG 201 0.87
180 Rh215 6 AAATPASPTPPEYSSS 250 0.85
181 Rh215 6 IDIIINAYQWIHKINS 171 0.85
182 Rh215 7 KDSGLDETEPWGLLNV 141 0.83
183 Rh215 8 HSHRPHVLEFTFSTKD 59 0.82
184 Rh215 8 NEPWSLPSTAAATASN 232 0.82
185 Rh215 9 TFSTKDRLGSVQRLQL 69 0.8
186 Rh215 9 IEVGEDATVEQECRQR 32 0.8
187 Rh215 10 ATVEQECRQRNVLLAT 38 0.79
188 Rh215 11 LFSRATTVEGGVKQKV 105 0.77
189 Rh215 12 VQRLQLHITGLQLNNR 79 0.73
190 Rh215 13 ATGQLTPHSHRPHVLE 52 0.72
191 Rh215 13 SVPPRYACNEPWSLPS 224 0.72
192 Rh215 13 AIIIVSTIAIAANACH 16 0.72
193 Rh215 14 YQWIHKINSKNRTAVS 178 0.71
194 Rh215 14 LRLISEQHVPARHCEI 122 0.71
195 Rh215 15 STAAATASNQSAAATP 239 0.69
196 Rh215 16 RAEILRNEREMFWKRR 195 0.68
197 Rh215 17 TEPWGLLNVLSYFVWW 148 0.66
198 Rh215 18 PTPPEYSSSSVFPPFP 257 0.65
199 Rh215 19 LNVLSYFVWWVAMCLL 154 0.64
200 Rh215 20 TVEGGVKQKVKLRLIS 111 0.61
201 Rh215 21 WWVAMCLLAIDIIINA 162 0.6
202 Rh215 22 NSKNRTAVSVRAEILR 185 0.55
203 12 Rh214 1 MKLSSDKLEYDLRYYE 91 0.93
204 Rh214 2 RAIWFRDWWHVCWCTT 149 0.91
205 Rh214 3 YYEIDWTTTKVEMRFS 104 0.9
206 Rh214 4 ALSIIWHVFPEDTLKI 174 0.89
207 Rh214 5 TGYITGNIDSYFVQVV 59 0.86
208 Rh214 5 SDIIWVTCEPHVKPDF 123 0.86
209 Rh214 6 DKGIEDLQFFEKDMKL 78 0.81
210 Rh214 6 TVQQTACYLEGGKLFM 43 0.81
211 Rh214 7 LGLTFGWDFPMPVLTE 17 0.75
212 Rh214 8 SYFVQVVVYRDKGIED 68 0.74
213 Rh214 9 TEEELAARRALYTVQQ 31 0.73
214 Rh214 10 GGKLFMTGYITGNIDS 53 0.71
215 Rh214 11 TCEPHVKPDFLTHNYL 129 0.7
216 Rh214 12 KLEYDLRYYEIDWTTT 97 0.66
217 Rh214 13 AVSLAILVLGGVALQL 2 0.64
218 Rh214 14 KVEMRFSLNMSDIIWV 113 0.62
219 Rh214 15 WHVCWCTTVCTLHLMI 157 0.61
220 Rh214 16 HVFPEDTLKIYFPAFM 180 0.57
221 13 Rh211 1 CRISMLCARRRRRAVT 29 0.86
222 Rh211 1 SGVASAARAVNNALSD 11 0.86
223 Rh211 2 HAIAVHTPSGVASAAR 3 0.85
224 Rh211 3 AGSSEARQAEQKQEQP 50 0.84
225 Rh211 4 LAANQAACPPPAWLWK 86 0.83
226 Rh211 5 RRRAVTQETATAGSSE 39 0.8
227 Rh211 6 VLVGQQLLAANQAACP 79 0.75
228 Rh211 7 EQKQEQPQTSSSTSFL 59 0.66
229 Rh211 8 QTSSSTSFLGRALVLV 66 0.61
230 Rh211 9 SFLGRALVLVGQQLLA 72 0.54
231 Rh211 10 ARAVNNALSDLVCRIS 17 0.51
232 14 Rh209 1 KIEIIAHLKNGVEVCL 60 0.93
233 Rh209 2 HIKTVEIKEPRSECNK 45 0.87
234 Rh209 3 EVCLDPESAMGKKLIE 72 0.82
235 Rh209 4 AVFAEHPRCLCLRTTK 24 0.81
236 Rh209 5 PRSECNKIEIIAHLKN 54 0.79
237 Rh209 6 CLRTTKGIHPKHIKTV 34 0.77
238 Rh209 7 NIFIVTLVVMLLVSNA 9 0.58
239 Rh209 8 SAMGKKLIEKYQKQYE 79 0.55
240 15 Rh204 1 KRTIHDGPLRVKACTP 41 0.95
241 Rh204 2 YFEKEDRSESYNDLVD 395 0.93
242 Rh204 2 GEMCRNRERFQKKMNA 351 0.93
243 Rh204 3 TQIETLHRPGDPDCAP 212 0.91
244 Rh204 4 HTMWDECYEHNSPAPL 91 0.89
245 Rh204 4 GTVVDDDLTYRLINAS 151 0.89
246 Rh204 5 NTKPPCPPSEPDRCWP 271 0.88
247 Rh204 5 AEGQEGADSADAESAS 25 0.88
248 Rh204 6 RFCQSEYGGYELKINA 133 0.86
249 Rh204 7 YNDLVDENVYDEVAVP 405 0.84
250 Rh204 7 PVLQQYVLDGDCFRSQ 286 0.84
251 Rh204 8 MSTHFMRPPGYEELYS 370 0.83
252 Rh204
253 Rh204 8 ERFQKKMNAYRPMSTH 358 0.83
254 Rh204
255 Rh204 8 GKKIWSAEYNEWQRHQ 235 0.83
256 Rh204
257 Rh204 9 YNEWQRHQCGTFYGFD 243 0.82
258 Rh204
259 Rh204 10 HRPGDPDCAPKLGFHA 218 0.81
260 Rh204
261 Rh204 10 TMNISDNTTGMFDCVL 181 0.81
262 Rh204
263 Rh204 11 PLPTEKTPVPIFVIDW 308 0.8
264 Rh204
265 Rh204 11 PPSEPDRCWPVLQQYV 277 0.8
266 Rh204
267 Rh204 11 YRLINASWKFHDLAIS 160 0.8
268 Rh204
269 Rh204 12 PGYEELYSVVDDESDS 378 0.79
270 Rh204
271 Rh204 12 AISHYVTLTMNISDNT 173 0.79
272 Rh204
273 Rh204 13 TFYGFDRLYYYLAASN 253 0.78
274 Rh204
275 Rh204 13 TVPCAFLPHSWPMVSI 115 0.78
276 Rh204
277 Rh204 14 ITIVMVSLTPRVRGGS 73 0.77
278 Rh204
279 Rh204 14 NFRREPPLPTEKTPVP 302 0.77
280 Rh204
281 Rh204 15 YSVVDDESDSGYFEKE 384 0.76
282 Rh204
283 Rh204 15 HSWPMVSIRARFCQSE 123 0.76
284 Rh204
285 Rh204 16 SAPRAAMWVRRAMVAI 58 0.74
286 Rh204
287 Rh204 16 DEVAVPPLYSKIKRRL 415 0.74
288 Rh204
289 Rh204 16 AETVQLLAEGQEGADS 18 0.74
290 Rh204
291 Rh204 17 VKACTPVSAPRAAMWV 51 0.71
292 Rh204
293 Rh204 17 CVLRNATHGFLMTRFT 194 0.71
294 Rh204
295 Rh204 18 RRAMVAITIVMVSLTP 67 0.7
296 Rh204
297 Rh204 18 TMMVIGGVCLGLVLVV 331 0.7
298 Rh204
299 Rh204 18 GYELKINATNGTVVDD 141 0.7
300 Rh204
301 Rh204 19 PIFVIDWQWVSLGLTM 317 0.69
302 Rh204
303 Rh204 20 TTGMFDCVLRNATHGF 188 0.67
304 Rh204
305 Rh204 20 PAPLIMPIGSQVTVPC 103 0.67
306 Rh204
307 Rh204 21 VLDGDCFRSQNFRREP 292 0.66
308 Rh204
309 Rh204 22 FRKGFGRVSEEAETVQ 7 0.65
310 Rh204
311 Rh204 23 WQWVSLGLTMMVIGGV 323 0.59
312 Rh204
313 Rh204 24 HGFLMTRFTIVTQIET 201 0.58
314
315 16 Rh203 1 TRLINECGKGDRVDTP 388 0.96
316 Rh203
317 Rh203 2 APSRRTPECSDSHASP 404 0.95
318 Rh203
319 Rh203 3 APLTDHPGSDGALLQN 279 0.94
320 Rh203
321 Rh203 4 STSATDDGGDDEHVTP 334 0.92
322 Rh203
323 Rh203 5 TAAEHTPRHMPMEHNP 250 0.91
324 Rh203
325 Rh203 6 VNTAAAPQPPPEPQQP 451 0.9
326 Rh203
327 Rh203 7 RGASTSGRRRRRNQDD 490 0.89
328 Rh203
329 Rh203 7 RVSGGGDRDPRVLNRP 211 0.89
330 Rh203
331 Rh203 8 GEGTTTTLGKGWLCCT 46 0.88
332 Rh203
333 Rh203 9 EDEILPGPSRRRSVPP 508 0.87
334 Rh203
335 Rh203 9 SVPSTAALEERRARAE 168 0.87
336 Rh203
337 Rh203 10 NGSRGGGGGRRGASTS 480 0.85
338 Rh203
339 Rh203 10 SGLSNRHLPPNSQASS 353 0.85
340 Rh203
341 Rh203 11 PVCEIRPYMVNTAAAP 442 0.84
342 Rh203
343 Rh203 11 TVPVCEAPRPVCEIRP 433 0.84
344 Rh203
345 Rh203 11 VTPSTSSGLSNRHLPP 347 0.84
346 Rh203
347 Rh203 11 EETTSTRTYWTFRGVS 2 0.84
348 Rh203
349 Rh203 12 GFMSLDVTVEDILDNL 78 0.83
350 Rh203
351 Rh203 12 PECSDSHASPAATSTA 410 0.83
352 Rh203
353 Rh203 12 EDIIQSLTRLINECGK 381 0.83
354 Rh203
355 Rh203 12 SQASSAPLSPHPRSPH 364 0.83
356 Rh203
357 Rh203 13 PQPPPEPQQPAANRRT 457 0.82
358 Rh203
359 Rh203 13 AATSTAATAAAATTVP 420 0.82
360 Rh203
361 Rh203 13 PARGNSGTEAGADAGV 316 0.82
362 Rh203
363 Rh203 13 GDAEERPEELGSRAPS 300 0.82
364 Rh203
365 Rh203 14 RRRNQDDESEDEILPG 499 0.81
366 Rh203
367 Rh203 15 HMPMEHNPTSDPVGFL 258 0.8
368 Rh203
369 Rh203 15 TFIRHHTKFSDSIAQA 132 0.8
370 Rh203
371 Rh203 16 ATAAAATTVPVCEAPR 426 0.79
372 Rh203
373 Rh203 16 EAGADAGVRASTSATD 324 0.79
374 Rh203
375 Rh203 16 PEELGSRAPSPARGNS 306 0.79
376 Rh203
377 Rh203 16 SPLDKRPKTHHEPKTA 236 0.79
378 Rh203
379 Rh203 17 APKGQPQQGFMSLDVT 70 0.78
380 Rh203
381 Rh203 17 SSSVSASVPSTAALEE 162 0.78
382 Rh203
383 Rh203 18 CCTVVQNGDSNAPKGQ 59 0.77
384 Rh203
385 Rh203 18 GLEIIDLAEEAALAAA 529 0.77
386 Rh203
387 Rh203 19 DPVGFLNYSSHAPLTD 268 0.76
388 Rh203
389 Rh203 19 SSVVGQGKSGDSSLLT 106 0.76
390 Rh203
391 Rh203 20 DGGDDEHVTPSTSSGL 340 0.75
392 Rh203
393 Rh203 20 LLQNETAGFGDAEERP 291 0.75
394 Rh203
395 Rh203 20 PRVLNRPKDRRSETDG 220 0.75
396 Rh203
397 Rh203 20 ALEERRARAERHERKK 174 0.75
398 Rh203
399 Rh203 21 SDSIAQASSSGASLSS 141 0.74
400 Rh203
401 Rh203 22 SPHPRSPHFEDIIQSL 372 0.73
402 Rh203
403 Rh203 23 RRSETDGSPLDKRPKT 229 0.72
404 Rh203
405 Rh203 24 AANRRTRGGARPRNGS 467 0.71
406 Rh203
407 Rh203 24 VNTGFDVRQSSFESAT 24 0.71
408 Rh203
409 Rh203 24 TFRGVSRVLHQSVNTG 12 0.71
410 Rh203
411 Rh203 25 NLFVRGMVVNNKNVSS 92 0.7
412 Rh203
413 Rh203 25 TVEDILDNLFVRGMVV 85 0.7
414 Rh203
415 Rh203 25 LSSGIPSSSSSVSASV 154 0.7
416 Rh203
417 Rh203 25 SSLLTVISEPDTLQVT 117 0.7
418 Rh203
419 Rh203 26 PSFAEDGLEIIDLAEE 523 0.69
420 Rh203
421 Rh203 27 HQHQQQQQQQANSVQD 190 0.68
422 Rh203
423 Rh203 28 SRRRSVPPSFAEDGLE 516 0.67
424 Rh203
425 Rh203 29 FESATLVRCLDGEGTT 35 0.66
426 Rh203
427 Rh203 30 ARAERHERKKHQHQQQ 180 0.64
428 Rh203
429 Rh203 31 MVVNNKNVSSVVGQGK 98 0.62
430 Rh203
431 Rh203 31 SEPDTLQVTFIRHHTK 124 0.62
432 Rh203
433 Rh203 32 AEEAALAAASIASFFD 536 0.53
434
435 17 Rh202 1 SVKMRRTTWGNPRLNE 197 0.92
436 Rh202
437 Rh202 2 LFRRQPYNDLDPDANQ 293 0.9
438 Rh202
439 Rh202 2 MAMISEAIVYFRGITA 260 0.9
440 Rh202
441 Rh202 2 KHCIGTWIVSAFVASP 132 0.9
442 Rh202
443 Rh202 3 TWHINEPLHTCMDVVI 166 0.88
444 Rh202
445 Rh202 4 LVTIIASVKMRRTTWG 191 0.87
446 Rh202
447 Rh202 5 SIVICIGLVGNLLLCI 27 0.86
448 Rh202
449 Rh202 5 YAYRNSHDEHECILGN 149 0.86
450 Rh202
451 Rh202 6 GACISFSVTFYVPLFV 88 0.85
452 Rh202
453 Rh202 6 MIELTSQGRSRNRNAR 310 0.85
454 Rh202
455 Rh202 7 QGRSRNRNARQSESNV 316 0.83
456 Rh202
457 Rh202 7 VMTVFFWGPFNIVLVI 223 0.83
458 Rh202
459 Rh202 8 VSTVMLPLWLHYVLNF 67 0.82
460 Rh202
461 Rh202 8 HECILGNYTWHINEPL 158 0.82
462 Rh202
463 Rh202 9 IVLVIDNILQRYYDTT 234 0.8
464 Rh202
465 Rh202 10 NILQRYYDTTNCDVEK 240 0.79
466 Rh202
467 Rh202 10 SNLVWMAPISVKTAFK 117 0.79
468 Rh202
469 Rh202 11 NDLDPDANQFMIELTS 300 0.77
470 Rh202
471 Rh202 12 NARQSESNVPQPEECF 323 0.75
472 Rh202
473 Rh202 13 TLNASAPSRYIAIAMY 11 0.74
474 Rh202
475 Rh202 14 YVLNFAQLSRGACISF 78 0.73
476 Rh202
477 Rh202 14 FRGITAPIIYVGISGR 270 0.73
478 Rh202
479 Rh202 14 VVIIVWTFLAPVLVTI 179 0.73
480 Rh202
481 Rh202 15 RKLRYSSDVYFLHASM 48 0.72
482 Rh202
483 Rh202 16 IIYVGISGRFREEIYS 277 0.69
484 Rh202
485 Rh202 17 VEKIKHIMAMISEAIV 253 0.67
486 Rh202
487 Rh202 18 ASMADLVSTVMLPLWL 61 0.66
488 Rh202
489 Rh202 19 SVTFYVPLFVQAWLLI 94 0.59
490 Rh202
491 Rh202 20 NTSCNFNVTLNASAPS 3 0.57
492 Rh202
493 Rh202 21 PSRYIAIAMYSIVICI 17 0.55
494
495 18 Rh201 1 ARRIYVCTSGNKKMNA 198 0.92
496 Rh201
497 Rh201 2 FRDIVSDTSEDNKDCT 238 0.89
498 Rh201
499 Rh201 3 RMVGVALVYGRAIFNP 262 0.87
500 Rh201
501 Rh201 4 LFMRIPYETLDAEHAK 294 0.85
502 Rh201
503 Rh201 5 HCHINESLASYGIAPA 6 0.84
504 Rh201
505 Rh201 5 HINSPFRTTMDASINI 169 0.84
506 Rh201
507 Rh201 6 TLDAEHAKLMVNLKNR 302 0.83
508 Rh201
509 Rh201 7 YGRAIFNPFMYMCVST 270 0.81
510 Rh201
511 Rh201 7 EAMVISMLFFGGLFNL 220 0.81
512 Rh201
513 Rh201 7 FMVAVAIERYRSLVKN 108 0.81
514 Rh201
515 Rh201 8 APAATITLYSIAGICG 19 0.8
516 Rh201
517 Rh201 9 YMCVSTRLRQEIKCLF 280 0.79
518 Rh201
519 Rh201 10 VSSPYYMFRSQHETNS 145 0.78
520 Rh201
521 Rh201 11 PLSVKKASVSCACIWI 125 0.75
522 Rh201
523 Rh201 12 RTTMDASINIWSFVVP 175 0.74
524 Rh201
525 Rh201 13 TRRIHWFANDIYYLNM 47 0.73
526 Rh201
527 Rh201 13 NSCILGNYTWHINSPF 159 0.73
528 Rh201
529 Rh201 13 RSLVKNKPLSVKKASV 118 0.73
530 Rh201
531 Rh201 14 YVSIFIQADFMVAVAI 99 0.72
532 Rh201
533 Rh201 14 TLYSIAGICGVTGNLL 25 0.72
534 Rh201
535 Rh201 15 LVFITLPAWVYYLLNY 68 0.7
536 Rh201
537 Rh201 15 FRSQHETNSCILGNYT 152 0.7
538 Rh201
539 Rh201 15 ASVSCACIWIIVIIVS 131 0.7
540 Rh201
541 Rh201 16 DCTYLKQEHFIRMVGV 251 0.64
542 Rh201
543 Rh201 17 GICGVTGNLLILLVLF 31 0.63
544 Rh201
545 Rh201 18 LRQEIKCLFMRIPYET 287 0.61
546 Rh201
547 Rh201 18 TSEDNKDCTYLKQEHF 245 0.61
548 Rh201
549 Rh201 19 NYTQLSHYACIALSFV 82 0.59
550 Rh201
551 Rh201 19 SINIWSFVVPAVTTLL 181 0.59
552 Rh201
553 Rh201 20 KLMVNLKNRNANVPDP 309 0.58
554 Rh201
555 Rh201 21 YYLNMIFTDFLVFITL 58 0.57
556 Rh201
557 Rh201 22 ILLVLFTRRIHWFAND 41 0.55
558 Rh201
559 Rh201 22 TSGNKKMNARASGLLE 205 0.55
560 Rh201
561 Rh201 23 RNANVPDPKPREYESV 317 0.54
562
563 19 Rh200 1 DRRIYGYTELDPECKI 48 0.93
564 Rh200
565 Rh200 2 ECKIEDGRLHVNGIVL 60 0.92
566 Rh200
567 Rh200 3 YKPLFIKCVPEHELTQ 173 0.85
568 Rh200
569 Rh200 3 MQLLEEAKTYIRDHDI 123 0.85
570 Rh200
571 Rh200 3 PLVIMNDTMYRHSIHP 107 0.85
572 Rh200
573 Rh200 4 ICQQRRTYKPRSGIPD 33 0.83
574 Rh200
575 Rh200 4 PRSPKMYCYHLPRALL 2 0.83
576 Rh200
577 Rh200 5 LLLIVPAERCNKICQQ 21 0.82
578 Rh200
579 Rh200 5 REYQEFHNSYRGKLYW 195 0.82
580 Rh200
581 Rh200 5 DTMYRHSIHPMQLLEE 113 0.82
582 Rh200
583 Rh200 6 LYWICMGIVYVAVAEL 208 0.8
584 Rh200
585 Rh200 7 LRNYYDGKLMFAFSTN 88 0.75
586 Rh200
587 Rh200 7 HLPVSYMFKEVVIQVD 155 0.75
588 Rh200
589 Rh200 7 ARLEHASRLRYQFHLP 142 0.75
590 Rh200
591 Rh200 8 GDFPDPTWLHVYLRNY 76 0.71
592 Rh200
593 Rh200 9 RLHVNGIVLGDFPDPT 67 0.69
594 Rh200
595 Rh200 9 HDIIHHARLEHASRLR 136 0.69
596 Rh200
597 Rh200 10 HNSYRGKLYWICMGIV 201 0.66
598 Rh200
599 Rh200 11 CYHLPRALLFTCLLLI 9 0.62
600 Rh200
601 Rh200 11 VAVAELTINFLYNHVQ 218 0.62
602 Rh200
603 Rh200 12 FSTNLDHPLVIMNDTM 100 0.59
604
605 20 Rh199 1 TEVQVAPPRPTVLCGP 126 0.97
606 Rh199
607 Rh199 2 CGPWCRCRHDCSHCCQ 66 0.92
608 Rh199
609 Rh199 3 EWEVVNTWDPSANNNQ 107 0.9
610 Rh199
611 Rh199 4 PFTCGLCYEVCCDCGP 53 0.88
612 Rh199
613 Rh199 5 HCCQKDRYEVRRRSHW 78 0.87
614 Rh199
615 Rh199 6 HWSRRHQEDEANQRVE 92 0.85
616 Rh199
617 Rh199 7 KVFVETELTSSAVYTP 148 0.84
618 Rh199
619 Rh199 8 VGLIYLIYDWPFTCGL 43 0.83
620 Rh199
621 Rh199 9 SSAVYTPQVHKYRAVL 157 0.82
622 Rh199
623 Rh199 9 CGPVCATTEKVFVETE 139 0.82
624 Rh199
625 Rh199 10 YEVRRRSHWSRRHQED 85 0.8
626 Rh199
627 Rh199 11 GVLVCGAGGMTSLVGL 30 0.79
628 Rh199
629 Rh199 12 SSYRNMNATSPSTNNS 4 0.75
630 Rh199
631 Rh199 13 EDEANQRVEWEVVNTW 99 0.72
632 Rh199
633 Rh199 13 ANNNQDDKTEVQVAPP 118 0.72
634 Rh199
635 Rh199 14 PPRPTVLCGPVCATTE 132 0.66
636 Rh199
637 Rh199 15 GSVLDMWPLGVLVCGA 21 0.64
638 Rh199
639 Rh199 15 ATSPSTNNSAGSVLDM 11 0.64
640
641 21 Rh198 1 ALLYITYVLMRQRNPW 390 0.91
642 Rh198
643 Rh198 1 TSTTTAPSTSTVTSSP 33 0.91
644 Rh198
645 Rh198 1 VATSISTTVTAATTTP 141 0.91
646 Rh198
647 Rh198 2 AATTTPPRIPDISVTC 151 0.89
648 Rh198
649 Rh198 3 TMYTQAPNVTTQYTCK 236 0.88
650 Rh198
651 Rh198 4 IGSVTTSNTSKGMLYN 214 0.87
652 Rh198
653 Rh198 5 QSLWEYIFHFTNHDLP 327 0.86
654 Rh198
655 Rh198 5 TTENSTATTNNTTSDN 118 0.86
656 Rh198
657 Rh198 6 TSTSKSSTDSSTQTTS 80 0.85
658 Rh198
659 Rh198 6 DRYSVSTHVFIKRDPD 353 0.85
660 Rh198
661 Rh198 6 RVLVNDHPCTNETVYS 286 0.85
662 Rh198
663 Rh198 6 ATTESATTSSNASENT 103 0.85
664 Rh198
665 Rh198 7 ASTTSGTVTSTSKSST 72 0.84
666 Rh198
667 Rh198 7 QQVIGGTSTTTAANTT 18 0.84
668 Rh198
669 Rh198 7 SVTCESAYSYNYLVLQ 163 0.84
670 Rh198
671 Rh198 8 PWAYRRLDEEKPYPVP 404 0.83
672 Rh198
673 Rh198 8 DSMIQLRVLVNDHPCT 280 0.83
674 Rh198
675 Rh198 9 YSSSKAFVYFGNTNHS 300 0.82
676 Rh198
677 Rh198 9 NVTTQYTCKFIATGQT 243 0.82
678 Rh198
679 Rh198 9 AIECFEQVGCDGNLTS 198 0.82
680 Rh198
681 Rh198 9 NVTTDTSTVATSISTT 133 0.82
682 Rh198
683 Rh198 10 PSTSTVTSSPTSVTTS 39 0.81
684 Rh198
685 Rh198 11 TSTTTAANTTSTTTAP 24 0.8
686 Rh198
687 Rh198 12 VLMRQRNPWAYRRLDE 397 0.79
688 Rh198
689 Rh198 12 TNHSSHKVQNITRHNQ 312 0.79
690 Rh198
691 Rh198 12 QVGCDGNLTSIGSVTT 204 0.79
692 Rh198
693 Rh198 13 IKAVFASPTNDSMIQL 270 0.78
694 Rh198
695 Rh198 14 VFIKRDPDEWPIIGTL 361 0.76
696 Rh198
697 Rh198 14 IATGQTLNTSWEFLVL 253 0.76
698 Rh198
699 Rh198 14 SSNASENTTENSTATT 111 0.76
700 Rh198
701 Rh198 15 EWPIIGTLGYIVLAFL 369 0.75
702 Rh198
703 Rh198 16 TSSPTSVTTSVASSSA 45 0.74
704 Rh198
705 Rh198 16 TSKGMLYNISTQSFTM 222 0.74
706 Rh198
707 Rh198 17 FHFTNHDLPNTAHMKI 334 0.73
708 Rh198
709 Rh198 18 STDSSTQTTSSNTTTA 86 0.72
710 Rh198
711 Rh198 19 HMKILLGDRYSVSTHV 346 0.67
712 Rh198
713 Rh198 20 PRIPDISVTCESAYSY 157 0.65
714 Rh198
715 Rh198 21 CQIHNMSSLQNVSRDL 181 0.64
716 Rh198
717 Rh198 22 TGHVLALAAAVLIAQQ 4 0.63
718 Rh198
719 Rh198 23 NTSWEFLVLPIKAVFA 260 0.61
720 Rh198
721 Rh198 24 SVASSSATASSVTSSS 54 0.59
722 Rh198
723 Rh198 25 QTTSSNTTTAPATTES 92 0.58
724 Rh198
725 Rh198 26 SSLQNVSRDLIAIECF 187 0.51
726
727 22 Rh197 1 ERETPAYSDSGSEGTP 143 0.92
728 Rh197
729 Rh197 2 HRPQDCPIVMDVRPWY 166 0.9
730 Rh197
731 Rh197 2 TPCTSIIETHRPQDCP 157 0.9
732 Rh197
733 Rh197 3 LWCNCGDWTPHVECVD 32 0.89
734 Rh197
735 Rh197 4 GNWREHALYRRGRLTD 81 0.87
736 Rh197
737 Rh197 4 HNLWCMCGNWREHALY 74 0.87
738 Rh197
739 Rh197 4 DSCTQTELRWRRVLTE 13 0.87
740 Rh197
741 Rh197 4 NILWRHSYDFFDIPVP 124 0.87
742 Rh197
743 Rh197 5 RWRRQMHRLHNLWCMC 65 0.86
744 Rh197
745 Rh197 6 VLTESHALWCNCGDWT 25 0.85
746 Rh197
747 Rh197 6 SSGESAENTFVWWKCL 105 0.85
748 Rh197
749 Rh197 7 PVPPESERETPAYSDS 137 0.83
750 Rh197
751 Rh197 7 TFVWWKCLRKWNILWR 113 0.83
752 Rh197
753 Rh197 8 DWTPHVECVDDAYFQL 38 0.79
754 Rh197
755 Rh197 9 SGSSASSSGESAENTF 99 0.78
756 Rh197
757 Rh197 10 WRSRQERTALRWRRQM 55 0.76
758 Rh197
759 Rh197 11 VDDAYFQLRWRSRQER 46 0.71
760 Rh197
761 Rh197 12 NRPRDLIPTLHDSCTQ 2 0.67
762 Rh197
763 Rh197 13 RGRLTDSSSGSSASSS 91 0.63
764
765 23 Rh195 1 YVTADRIVDHDVKLHT 189 0.91
766 Rh195
767 Rh195 1 RSIRTMHILFLNETTP 170 0.91
768 Rh195
769 Rh195 2 HQCICPHVEEREMDRR 328 0.9
770 Rh195
771 Rh195 3 TETEAKRWWWGIRANL 231 0.89
772 Rh195
773 Rh195 4 HVEEREMDRRHELLAP 334 0.88
774 Rh195
775 Rh195 4 HTPGYGTVIMRLMKTV 203 0.88
776 Rh195
777 Rh195 4 GVLRSEFIYRDSVHNQ 141 0.88
778 Rh195
779 Rh195 5 IPEPHRDNDRDYLQTD 91 0.86
780 Rh195
781 Rh195 5 LVTYTDPFPFKSLTGS 455 0.86
782 Rh195
783 Rh195 5 HYVWRYRGRRLCLGPP 36 0.86
784 Rh195
785 Rh195 5 TVTELRTVWPFSSLTE 217 0.86
786 Rh195
787 Rh195 6 MGRFCRIYAFDPRENY 111 0.85
788 Rh195
789 Rh195 7 PTLIRSGPRSIRTMHI 162 0.84
790 Rh195
791 Rh195 8 QVLIDFRDLFFCLDAP 17 0.82
792 Rh195
793 Rh195 9 TERVLAALVYQSRLVT 442 0.81
794 Rh195
795 Rh195 9 AASHQEDTGPRLHCLV 416 0.81
796 Rh195
797 Rh195 9 TGRPRLGRSFVAEVMV 256 0.81
798 Rh195
799 Rh195 10 TPWYLLGVTGRPRLGR 248 0.8
800 Rh195
801 Rh195 11 PQGWYVELQRDQQLVQ 51 0.79
802 Rh195
803 Rh195 11 HCLVTTKSSTRERTTE 428 0.79
804 Rh195
805 Rh195 11 GYRRFEPERQRKIRME 312 0.79
806 Rh195
807 Rh195 12 SSTRERTTERVLAALV 435 0.78
808 Rh195
809 Rh195 12 FGAVYAIQLDEPNHNL 276 0.78
810 Rh195
811 Rh195 13 WLCLTERFDPRQGAWE 366 0.77
812 Rh195
813 Rh195 14 IVGVEAAEREAASHQE 406 0.76
814 Rh195
815 Rh195 15 IMRLMKTVTELRTVWP 211 0.75
816 Rh195
817 Rh195 15 FLNETTPDSFYVTADR 179 0.75
818 Rh195
819 Rh195 15 MVLVAHHLEELAKYGV 127 0.75
820 Rh195
821 Rh195 16 DRPVDELQFYRQVLID 6 0.74
822 Rh195
823 Rh195 16 AWERLDPNVLVLHRYD 379 0.74
824 Rh195
825 Rh195 16 RVANTLTEFFRMGLLK 293 0.74
826 Rh195
827 Rh195 16 LDEPNHNLRRVANTLT 284 0.74
828 Rh195
829 Rh195 17 HRYDTVQQTYVLESDI 391 0.73
830 Rh195
831 Rh195 17 RHELLAPFEREERRQR 343 0.73
832 Rh195
833 Rh195 18 CNEPLCALGYALKLIP 77 0.7
834 Rh195
835 Rh195 18 FEREERRQRFVQQHYD 350 0.7
836 Rh195
837 Rh195 19 LVQAQHAARKLICCNE 64 0.69
838 Rh195
839 Rh195 20 PERQRKIRMEHQCICP 318 0.68
840 Rh195
841 Rh195 21 IRANLATPWYLLGVTG 242 0.67
842 Rh195
843 Rh195 22 YRDSVHNQLRRLSPTL 149 0.55
844
845 24 Rh194 1 RVSIYDPLNANIHCFD 559 0.95
846 Rh194
847 Rh194 2 HGLLTCESVYRHPQTP 166 0.93
848 Rh194
849 Rh194 3 DIPQVETRSFDEYLCC 90 0.91
850 Rh194
851 Rh194 3 EGESDDYTEEEEDDDN 459 0.91
852 Rh194
853 Rh194 3 DERPEDVIRCDYGVFS 20 0.91
854 Rh194
855 Rh194 3 PQTPFSTTEPRFQVEK 178 0.91
856 Rh194
857 Rh194 4 RLESECYCYHGARKQD 340 0.9
858 Rh194
859 Rh194 4 VLRIDESDVFRLADNI 299 0.9
860 Rh194
861 Rh194 5 MKKWHCSLERVSIYDP 550 0.89
862 Rh194
863 Rh194 5 DDESESSLSSDTHDPP 500 0.89
864 Rh194
865 Rh194 6 DKIPTSCCWGRSDLMP 385 0.88
866 Rh194
867 Rh194 6 WGTYLKQRDERPEDVI 12 0.88
868 Rh194
869 Rh194 7 CGAYDWLTRSNRAHDK 371 0.87
870 Rh194
871 Rh194 8 GVNVVVKTPGRSEADP 214 0.86
872 Rh194
873 Rh194 9 RSAAEAWGTYLKQRDE 6 0.85
874 Rh194
875 Rh194 9 QGPQSGAWQENDELTE 421 0.85
876 Rh194
877 Rh194 9 RMCCRWYVLGVTGRYA 263 0.85
878 Rh194
879 Rh194 9 ESVYRHPQTPFSTTEP 172 0.85
880 Rh194
881 Rh194 10 SSDTHDPPPPDIMAII 508 0.83
882 Rh194
883 Rh194 10 LTEKTSDGTVMFRVDR 434 0.83
884 Rh194
885 Rh194 11 IVSQETNGSVDSYDDE 487 0.82
886 Rh194
887 Rh194 11 RGLRGEARLESECYCY 333 0.82
888 Rh194
889 Rh194 11 EKLRQMYPFAKMRADN 237 0.82
890 Rh194
891 Rh194 11 RGLAKTAEEFHGVNVV 203 0.82
892 Rh194
893 Rh194 12 EYIKKNSGTIIPLRNP 63 0.81
894 Rh194
895 Rh194 12 GSVDSYDDESESSLSS 494 0.81
896 Rh194
897 Rh194 12 YTEEEEDDDNQSEETP 465 0.81
898 Rh194
899 Rh194 12 LGSYGFVYVYDWDSDG 137 0.81
900 Rh194
901 Rh194 13 QSEETPQHQPVVIVSQ 475 0.79
902 Rh194
903 Rh194 14 MAIIQKEWQNEEPVTN 520 0.78
904 Rh194
905 Rh194 14 TRSNRAHDKIPTSCCW 378 0.78
906 Rh194
907 Rh194 14 VYDWDSDGLFQIGTSL 145 0.78
908 Rh194
909 Rh194 14 LGVQLRDGSDRKKIQE 115 0.78
910 Rh194
911 Rh194 15 LQENQNWCFPWSSVTV 404 0.77
912 Rh194
913 Rh194 15 CCWGRSDLMPTGVLQE 391 0.77
914 Rh194
915 Rh194 15 HGARKQDLSWCSMVNT 349 0.77
916 Rh194
917 Rh194 16 SGTIIPLRNPCSWFLV 69 0.76
918 Rh194
919 Rh194 17 LRRARRAKHMKKWHCS 541 0.75
920 Rh194
921 Rh194 17 EWQNEEPVTNERELLL 526 0.75
922 Rh194
923 Rh194 17 VDRGFSPRTVKFEGES 447 0.75
924 Rh194
925 Rh194 17 YVLGVTGRYANFGILL 269 0.75
926 Rh194
927 Rh194 17 LFQIGTSLKELAHHGL 153 0.75
928 Rh194
929 Rh194 18 YLRQYDQPCLREYIKK 52 0.74
930 Rh194
931 Rh194 19 PGRSEADPLLLLGTVE 222 0.73
932 Rh194
933 Rh194 20 VNTVTAEQLCGAYDWL 362 0.72
934 Rh194
935 Rh194 20 VIRCDYGVFSLRNLVF 26 0.72
936 Rh194
937 Rh194 20 KLLCLDPTDARGLAKT 193 0.72
938 Rh194
939 Rh194 21 TRSFDEYLCCKEKLEA 96 0.71
940 Rh194
941 Rh194 21 DGTVMFRVDRGFSPRT 440 0.71
942 Rh194
943 Rh194 22 FAKMRADNFSNLIKYI 245 0.7
944 Rh194
945 Rh194 23 TCGIILLDECGVCYVL 285 0.68
946 Rh194
947 Rh194 24 CLTMLQGVYLRQYDQP 44 0.66
948 Rh194
949 Rh194 24 VFRLADNIQMLFRCGF 307 0.66
950 Rh194
951 Rh194 25 RNPCSWFLVLRSGIDI 76 0.65
952 Rh194
953 Rh194 25 SNLIKYINQRMCCRWY 254 0.65
954 Rh194
955 Rh194 26 DECGVCYVLRIDESDV 292 0.64
956 Rh194
957 Rh194 27 AWQENDELTEKTSDGT 427 0.63
958 Rh194
959 Rh194 28 TTEPRFQVEKLLCLDP 184 0.62
960 Rh194
961 Rh194 29 VTNERELLLRRARRAK 533 0.61
962 Rh194
963 Rh194 29 NLVFQRCLTMLQGVYL 38 0.61
964 Rh194
965 Rh194 29 LSWCSMVNTVTAEQLC 356 0.61
966 Rh194
967 Rh194 30 KKIQETTCVVLLGSYG 126 0.59
968 Rh194
969 Rh194 31 GVFSLRNLVFQRCLTM 32 0.56
970 Rh194
971 Rh194 31 FRCGFLKLRGITRFDR 318 0.56
972 Rh194
973 Rh194 32 ANFGILLTCGIILLDE 278 0.55
974 Rh194
975 Rh194 33 YLCCKEKLEALGILGV 102 0.53
976
977 25 Rh192 1 QGIGIAKEKHCPCRNT 18 0.92
978 Rh192
979 Rh192 2 AHFPPTFLRNGKPQTP 61 0.88
980 Rh192
981 Rh192 3 TREYVPNCEYCNKRKL 104 0.84
982 Rh192
983 Rh192 4 PNGEGIYCVIRHVNNT 89 0.8
984 Rh192
985 Rh192 5 NGKPQTPLCLDYAFVN 70 0.75
986 Rh192
987 Rh192 6 FVNRTIPNGEGIYCVI 83 0.74
988 Rh192
989 Rh192 7 GIPPNADCLWLHRLGS 38 0.73
990 Rh192
991 Rh192 8 HRLGSPCGDEAVAHFP 49 0.69
992 Rh192
993 Rh192 9 EKHCPCRNTNKLTGIP 25 0.67
994 Rh192
995 Rh192 10 VLLCIVNMFFVAVQGI 5 0.59
996 Rh192
997 Rh192 11 PLCLDYAFVNRTIPNG 76 0.53
998
999 26 Rh190 1 TSTISTTNTSVISTIS 46 0.93
1000 Rh190
1001 Rh190 2 MKRIKYYRQRHPEDTE 335 0.91
1002 Rh190
1003 Rh190 2 TFVSSAPPTSSTTVNV 287 0.91
1004 Rh190
1005 Rh190 2 SSAITTPTTTRNTSTT 133 0.91
1006 Rh190
1007 Rh190 3 ERLVVRYRPERKRLTT 350 0.89
1008 Rh190
1009 Rh190 4 SSTAPSTSETTANVST 61 0.88
1010 Rh190
1011 Rh190 4 PNSTPDFCTFVSSAPP 279 0.88
1012 Rh190
1013 Rh190 4 SGSHQTKHHYGTLCYN 218 0.88
1014 Rh190
1015 Rh190 5 SPNISETSNSTNGNTT 113 0.86
1016 Rh190
1017 Rh190 6 TDTSITTNVSTLSATT 95 0.84
1018 Rh190
1019 Rh190 7 LKTQDNSPKPEAFDLT 254 0.83
1020 Rh190
1021 Rh190 7 MTEHELCRTSGSHQTK 209 0.83
1022 Rh190
1023 Rh190 7 TTTRNTSTTPINSTVN 140 0.83
1024 Rh190
1025 Rh190 8 QNTVTSSSTVNASTTD 81 0.81
1026 Rh190
1027 Rh190 8 TRTSTAAVLGYTLVKV 159 0.81
1028 Rh190
1029 Rh190 9 TSTSISTSTISTTNTS 40 0.8
1030 Rh190
1031 Rh190 9 TVTTTTNATSTSISTS 32 0.8
1032 Rh190
1033 Rh190 9 KHHYGTLCYNCSKSTL 224 0.8
1034 Rh190
1035 Rh190 10 SSTVNASTTDTSITTN 87 0.79
1036 Rh190
1037 Rh190 10 NTSVISTISSTAPSTS 53 0.79
1038 Rh190
1039 Rh190 10 HFRISYLIKDRTIYIF 2 0.79
1040 Rh190
1041 Rh190 10 LVKVNATVGETVNLTA 171 0.79
1042 Rh190
1043 Rh190 10 AVLGYTLVKVNATVGE 165 0.79
1044 Rh190
1045 Rh190 10 TLSATTITSPNISETS 105 0.79
1046 Rh190
1047 Rh190 11 TIYIFIAILSRYAASN 13 0.78
1048 Rh190
1049 Rh190 11 NGNTTITISSSAITTP 124 0.78
1050 Rh190
1051 Rh190 12 AAPATHAVWALALVIT 308 0.77
1052 Rh190
1053 Rh190 13 TATNFSITTHSHTYWV 185 0.76
1054 Rh190
1055 Rh190 14 SETTANVSTPTQTQNT 68 0.74
1056 Rh190
1057 Rh190 14 PEAFDLTVTSGNGTSY 263 0.74
1058 Rh190
1059 Rh190 14 ASNNTSTVTTTTNATS 26 0.74
1060 Rh190
1061 Rh190 14 NVTHNDSRRYVLKTQD 243 0.74
1062 Rh190
1063 Rh190 14 NCSKSTLMLYNVTHND 233 0.74
1064 Rh190
1065 Rh190 15 QRHPEDTERLVVRYRP 343 0.73
1066 Rh190
1067 Rh190 16 HSHTYWVLMYNNSKVM 194 0.72
1068 Rh190
1069 Rh190 16 TVNTTTTRTSTAAVLG 153 0.72
1070 Rh190
1071 Rh190 17 GETVNLTATNFSITTH 179 0.64
1072 Rh190
1073 Rh190 18 PERKRLTTGYEQMYIS 358 0.59
1074 Rh190
1075 Rh190 19 PTSSTTVNVYLQDVAA 294 0.58
1076 Rh190
1077 Rh190 20 ALVITVVVVLMFGQGK 319 0.54
1078
1079 27 Rh189 1 YMSIYDELAAEAMADP 177 0.93
1080 Rh189
1081 Rh189 2 VLTATTTAEPGSVLTE 34 0.91
1082 Rh189
1083 Rh189 2 QSETDSTSDDDADNNV 124 0.91
1084 Rh189
1085 Rh189 3 AALYSTCHTRNKVKTK 72 0.89
1086 Rh189
1087 Rh189 4 SSPSSKKNRPNKGDYQ 103 0.85
1088 Rh189
1089 Rh189 5 MADPSESWEMPKMLQV 189 0.84
1090 Rh189
1091 Rh189 6 MIESQADDDENIHYYM 163 0.83
1092 Rh189
1093 Rh189 7 AKLIKNSRRSSPSSKK 94 0.82
1094 Rh189
1095 Rh189 7 GHRSSMMIESQADDDE 157 0.82
1096 Rh189
1097 Rh189 8 LGIIIYCASTVALLCL 51 0.8
1098 Rh189
1099 Rh189 9 DDADNNVLYFDKKGNL 133 0.74
1100 Rh189
1101 Rh189 10 PKMLQVSTREVTLKEP 199 0.73
1102 Rh189
1103 Rh189 11 KVKTKYSEQEGAKLIK 83 0.72
1104 Rh189
1105 Rh189 12 TATVTTTVATSNITSV 12 0.69
1106 Rh189
1107 Rh189 13 PGSVLTELLGIIIYCA 43 0.68
1108 Rh189
1109 Rh189 13 TANNTTTANSTATVTT 2 0.68
1110 Rh189
1111 Rh189 14 TSNITSVSTNVTTVLT 21 0.65
1112 Rh189
1113 Rh189 15 VLYFDKKGNLTSFVNP 139 0.57
1114
1115 28 Rh188 1 SSTTMTTNTSTPGNTT 19 0.94
1116 Rh188
1117 Rh188 2 IFMKKGTNVCVAEYEP 295 0.89
1118 Rh188
1119 Rh188 3 TNATTNATTFSSTLTT 67 0.88
1120 Rh188
1121 Rh188 4 TLSTVSTVASNTTCNS 89 0.84
1122 Rh188
1123 Rh188 4 SSEDDDNDVHDELQFL 471 0.84
1124 Rh188
1125 Rh188 4 AAIIYWYLKLTKALKT 334 0.84
1126 Rh188
1127 Rh188 5 ETTSFDYDESAEACNL 137 0.83
1128 Rh188
1129 Rh188 6 LTTISTTSNATSITST 41 0.82
1130 Rh188
1131 Rh188 6 CVAEYEPGLNNFYVIF 304 0.82
1132 Rh188
1133 Rh188 6 PFWIMYLLEHDVMSHA 214 0.82
1134 Rh188
1135 Rh188 7 NATSITSTLSTTGNQT 49 0.81
1136 Rh188
1137 Rh188 7 SCVAMTAIFYCALFAS 230 0.81
1138 Rh188
1139 Rh188 8 TKALKTHERLRHRLTS 344 0.8
1140 Rh188
1141 Rh188 8 TPGNTTTGTTSTLTTI 29 0.8
1142 Rh188
1143 Rh188 8 GCMLMWGLCFILALPH 278 0.8
1144 Rh188
1145 Rh188 8 TNSSITPQSSSTTMTT 10 0.8
1146 Rh188
1147 Rh188 9 DESAEACNLTDIVHTT 144 0.79
1148 Rh188
1149 Rh188 10 TVASNTTCNSTITANI 95 0.78
1150 Rh188
1151 Rh188 10 HERLRHRLTSLNILLA 350 0.78
1152 Rh188
1153 Rh188 10 LDRCYAILLGTEKANR 254 0.78
1154 Rh188
1155 Rh188 11 TTFSSTLTTSTNISST 74 0.76
1156 Rh188
1157 Rh188 11 TGTTSTLTTISTTSNA 35 0.76
1158 Rh188
1159 Rh188 11 LCFILALPHFIFMKKG 285 0.76
1160 Rh188
1161 Rh188 11 LMTIIWNRRISFTVEI 182 0.76
1162 Rh188
1163 Rh188 12 WSSIRAETVSISLSHS 451 0.75
1164 Rh188
1165 Rh188 12 CINPIIYLLFGPRCRS 417 0.75
1166 Rh188
1167 Rh188 12 TTMNATTNSSITPQSS 4 0.75
1168 Rh188
1169 Rh188 12 TITANITTAFTTAANT 105 0.75
1170 Rh188
1171 Rh188 13 LRCCFTRLCPHRSWSS 438 0.74
1172 Rh188
1173 Rh188 13 NFYVIFINTEVNLCTL 314 0.74
1174 Rh188
1175 Rh188 13 TAFTTAANTTASSLTS 112 0.74
1176 Rh188
1177 Rh188 14 TLSTTGNQTATTNATT 56 0.73
1178 Rh188
1179 Rh188 14 LCPHRSWSSIRAETVS 445 0.73
1180 Rh188
1181 Rh188 15 RSLIITESIALSHCCI 403 0.72
1182 Rh188
1183 Rh188 15 LRSAVSGCMLMWGLCF 272 0.72
1184 Rh188
1185 Rh188 15 TVEIYFVNLAISDLMF 194 0.72
1186 Rh188
1187 Rh188 15 NLTDIVHTTRSVTVTF 151 0.72
1188 Rh188
1189 Rh188 16 LMLMMYSLVHMQIPWE 379 0.7
1190 Rh188
1191 Rh188 17 LVHMQIPWECSSEKIL 386 0.69
1192 Rh188
1193 Rh188 18 ECSSEKILRRSLIITE 394 0.68
1194 Rh188
1195 Rh188 18 HTTRSVTVTFYTIIFI 157 0.68
1196 Rh188
1197 Rh188 19 SEFCHLLRCCFTRLCP 432 0.66
1198 Rh188
1199 Rh188 19 AVVIVFALFWLPYNLM 365 0.66
1200 Rh188
1201 Rh188 20 ASSLTSIVTSLATTIE 122 0.65
1202 Rh188
1203 Rh188 21 TVSISLSHSQVSASSE 458 0.64
1204 Rh188
1205 Rh188 22 TEKANRRLLRSAVSGC 264 0.62
1206 Rh188
1207 Rh188 23 VNLAISDLMFVCTLPF 200 0.55
1208 Rh188
1209 Rh188 24 YTIIFILGLLGNFLVL 167 0.54
1210
1211 29 Rh187 1 KGSGTEPLTSSATKLI 48 0.9
1212 Rh187
1213 Rh187 2 TGVYWNMRERLSIYCI 3 0.84
1214 Rh188
1215 Rh189 3 LSSSTTKGSGTEPLTS 42 0.81
1216 Rh190
1217 Rh191 4 ESELEEGPSRLHTDTT 124 0.79
1218 Rh192
1219 Rh193 5 TKLITAQPGSAVAVVL 60 0.75
1220 Rh194
1221 Rh195 6 FWSQQVDEESELEEGP 116 0.73
1222 Rh196
1223 Rh197 7 ILSSSASPTGTSSLSS 29 0.72
1224 Rh198
1225 Rh199 8 PSRLHTDTTFISASTV 131 0.69
1226 Rh200
1227 Rh201 9 YLVAQATFILSSSASP 21 0.68
1228 Rh202
1229 Rh203 9 LSIYCICLYLVAQATF 13 0.68
1230 Rh204
1231 Rh205 10 VLAAQYKVESGSSSSV 74 0.66
1232 Rh206
1233 Rh207 11 SGSSSSVILPTVLAAS 83 0.65
1234 Rh208
1235 Rh209 12 IGLNLSSTFWSQQVDE 108 0.61
1236 Rh210
1237 Rh211 13 LPTVLAASGMVVLVIL 91 0.59
1238 Rh212
1239 Rh213 13 PGSAVAVVLAAQYKVE 67 0.59
1240
1241 30 Rh186 1 PGSWCRSLTFVFYLTV 84 0.97
1242 Rh186
1243 Rh186 2 TVPVWAYHLTTHGNLP 69 0.9
1244 Rh186
1245 Rh186 2 TQPLNIPDEPIDNKSP 308 0.9
1246 Rh186
1247 Rh186 2 AGPVITGYTCVFLFGI 16 0.9
1248 Rh186
1249 Rh186 3 FFTWISSKTRRGYAPI 291 0.88
1250 Rh186
1251 Rh186 3 SVIICRHPLPVNLNYS 115 0.88
1252 Rh186
1253 Rh186 4 GNMGSIPSESSAVLNL 160 0.86
1254 Rh186
1255 Rh186 5 YHLTTHGNLPGSWCRS 75 0.85
1256 Rh186
1257 Rh186 6 HFYLYWKNHQRRHRTN 34 0.84
1258 Rh186
1259 Rh186 6 LLLIWDRYSVIICRHP 107 0.84
1260 Rh186
1261 Rh186 7 TYAIVWFPFHLALLID 220 0.83
1262 Rh186
1263 Rh186 8 LPLIMSANCYYQAKRR 184 0.82
1264 Rh186
1265 Rh186 9 VVTCKSFTFVYAGISP 255 0.81
1266 Rh186
1267 Rh186 10 ALISISHVEPSSALHW 236 0.8
1268 Rh186
1269 Rh186 11 TRRGYAPIKTQPLNIP 299 0.79
1270 Rh186
1271 Rh186 11 HVEPSSALHWASIVVT 242 0.79
1272 Rh186
1273 Rh186 12 VYAGISPLVYFTCCPT 264 0.76
1274 Rh186
1275 Rh186 12 SPDQLHELYRCSLLIT 201 0.76
1276 Rh186
1277 Rh186 13 SLLITIITTYAIVWFP 212 0.75
1278 Rh186
1279 Rh186 14 PFSIFNGSVKQCLGNM 147 0.74
1280 Rh186
1281 Rh186 15 QAKRRASPDQLHELYR 195 0.73
1282 Rh186
1283 Rh186 16 SQVIGLSVWLVAVLSA 130 0.72
1284 Rh186
1285 Rh186 17 YFTCCPTVRRELLMSL 273 0.69
1286 Rh186
1287 Rh186 18 ALHWASIVVTCKSFTF 248 0.68
1288 Rh186
1289 Rh186 19 HQRRHRTNSFSDVLFR 42 0.66
1290 Rh186
1291 Rh186 20 VAVLSASPFSIFNGSV 140 0.64
1292 Rh186
1293 Rh186 21 LALLIDALISISHVEP 230 0.6
1294 Rh186
1295 Rh186 22 PSESSAVLNLEVHLCS 166 0.58
1296 Rh186
1297 Rh186 23 ELLMSLRPFFTWISSK 283 0.57
1298 Rh186
1299 Rh186 24 TNSFSDVLFRHLMITE 48 0.56
1300 Rh186
1301 Rh186 25 TVFARAFFYLLLIWDR 98 0.52
1302
1303 31 Rh185 1 CEPCPAGSYNDKRETI 54 0.93
1304 Rh185
1305 Rh185 2 SSTASAHVDSGQYQQA 99 0.92
1306 Rh185
1307 Rh185 3 NRCNTTHNVRCRLANS 84 0.9
1308 Rh185
1309 Rh185 3 CCPKCGKGYRVKTNCS 32 0.9
1310 Rh185
1311 Rh185 3 CRLILVNTTYGKMLTA 149 0.9
1312 Rh185
1313 Rh185 4 PACKQDEYAVGSECCP 19 0.87
1314 Rh185
1315 Rh185 5 CDTCNSSSIAVNRCNT 73 0.86
1316 Rh185
1317 Rh185 6 LSVIWAAVLASRSAAP 4 0.83
1318 Rh185
1319 Rh185 7 GQYQQAGNHSVLPEDD 109 0.82
1320 Rh185
1321 Rh185 8 DKRETICTQCDTCNSS 64 0.81
1322 Rh185
1323 Rh185 9 TNCSETTGTVCEPCPA 44 0.8
1324 Rh185
1325 Rh185 10 AVLASRSAAPACKQDE 10 0.74
1326 Rh185
1327 Rh185 11 KGYRVKTNCSETTGTV 38 0.72
1328 Rh185
1329 Rh185 12 SVLPEDDAARDWWFLL 118 0.69
1330 Rh185
1331 Rh185 13 FSIILLALGCRLILVN 140 0.63
1332 Rh185
1333 Rh185 13 ARDWWFLLIFVIFLFS 126 0.63
1334 Rh185
1335 Rh185 14 TTYGKMLTAYMYEKIA 156 0.53
1336
1337 32 Rh184 1 TSLYEDPFFGKYVKPP 616 0.94
1338 Rh184
1339 Rh184 2 DEDTYDIPCMNEEVSD 594 0.92
1340 Rh184
1341 Rh184 3 GGGGDDDEAMVLGMDE 580 0.91
1342 Rh184
1343 Rh184 4 MSRVTDPEYLVMNVNP 816 0.89
1344 Rh184
1345 Rh184 4 SLCVDEKGVSEAGVSS 553 0.89
1346 Rh184
1347 Rh184 4 TLRITYIQGSSVGVNS 462 0.89
1348 Rh184
1349 Rh184 4 HEQIRQSERHRLFDLP 375 0.89
1350 Rh184
1351 Rh184 4 EEHITYVDRFVKPPSS 332 0.89
1352 Rh184
1353 Rh184 4 SPTQTEALESRYDHIT 257 0.89
1354 Rh184
1355 Rh184 5 VSPAQTYTLEGYTTDN 702 0.88
1356 Rh184
1357 Rh184 5 FVEILQKDTFIERTPC 493 0.88
1358 Rh184
1359 Rh184 6 CTTVDYGITSRTAMTI 770 0.87
1360 Rh184
1361 Rh184 7 KNTTITPYICRALKDR 838 0.86
1362 Rh184
1363 Rh184 7 RVERSADQDVRVPCTD 57 0.86
1364 Rh184
1365 Rh184 7 QVVVFFYYFYNAVCNT 226 0.86
1366 Rh184
1367 Rh184 8 KGVSEAGVSSGTHTQT 559 0.85
1368 Rh184
1369 Rh184 8 VKTIYRVFGFNSKHVP 130 0.85
1370 Rh184
1371 Rh184 9 FRTLLVTGTAGAGKTS 79 0.84
1372 Rh184
1373 Rh184 9 QGLSLEKVAVDFGDHP 789 0.84
1374 Rh184
1375 Rh184 9 EETVQIYTTFRDIFLK 639 0.84
1376 Rh184
1377 Rh184 9 TRIINYSQFVDHNLSN 426 0.84
1378 Rh184
1379 Rh184 9 MLERKASLEDVSEMCE 193 0.84
1380 Rh184
1381 Rh184 9 CESRDENTIQRLQVND 160 0.84
1382 Rh184
1383 Rh184 10 TGTAGAGKTSSIQVLA 85 0.83
1384 Rh184
1385 Rh184 10 MVTYNRRNVVVKSNCQ 672 0.83
1386 Rh184
1387 Rh184 10 LGRIDLPIISSLCVDE 543 0.83
1388 Rh184
1389 Rh184 10 QWFKSMSRVERSADQD 50 0.83
1390 Rh184
1391 Rh184 10 VGYHGTFERFVEILQK 484 0.83
1392 Rh184
1393 Rh184 10 GTTVIAAQNLSAILNR 109 0.83
1394 Rh184
1395 Rh184 11 NLSAILNRTRSAQVKT 117 0.82
1396 Rh184
1397 Rh184 12 VNPLRLPYEKNTTITP 829 0.81
1398 Rh184
1399 Rh184 12 HILQRATGGRFAALPM 657 0.81
1400 Rh184
1401 Rh184 12 CEQAGYAYSLVSGLLF 508 0.81
1402 Rh184
1403 Rh184 12 TFIERTPCEQAGYAYS 501 0.81
1404 Rh184
1405 Rh184 12 HVEVQAYFKRLHEQIR 364 0.81
1406 Rh184
1407 Rh184 13 YDHITQNKNIRKGIDV 268 0.8
1408 Rh184
1409 Rh184 13 YNAVCNTTLYRERRVP 235 0.8
1410 Rh184
1411 Rh184 14 PSSIRNPSYASDMTRL 345 0.79
1412 Rh184
1413 Rh184 14 LEDVSEMCESNVIIID 200 0.79
1414 Rh184
1415 Rh184 14 MSMTVSSSRPVKYEDA 1 0.79
1416 Rh184
1417 Rh184 15 KVAVDFGDHPKNLKMS 795 0.78
1418 Rh184
1419 Rh184 15 LNCVITGTTVIAAQNL 103 0.78
1420 Rh184
1421 Rh184 16 PCMNEEVSDSDLLAQT 601 0.77
1422 Rh184
1423 Rh184 16 AYSLVSGLLFSAMYLF 514 0.77
1424 Rh184
1425 Rh184 17 RVPCTDQWPFFPFRTL 67 0.76
1426 Rh184
1427 Rh184 17 THTQTRVAVSGGGGDD 570 0.76
1428 Rh184
1429 Rh184 17 GSPQPVDIWFRQNLTR 412 0.76
1430 Rh184
1431 Rh184 17 SALIQNKVLMEYCDIA 285 0.76
1432 Rh184
1433 Rh184 17 TTLYRERRVPCIICVG 241 0.76
1434 Rh184
1435 Rh184 17 TYWPVIADIMEKYLNM 178 0.76
1436 Rh184
1437 Rh184 18 KETLRAEDTEEALETL 445 0.75
1438 Rh184
1439 Rh184 18 AAKIERIVDKVKSLSD 24 0.75
1440 Rh184
1441 Rh184 19 YLFYSSPYTNEEVLRE 527 0.74
1442 Rh184
1443 Rh184 19 YMEFGIPLTEEHITYV 323 0.74
1444 Rh184
1445 Rh184 19 MEKYLNMLERKASLED 187 0.74
1446 Rh184
1447 Rh184 20 RFVESTQGKSLHVCTT 757 0.73
1448 Rh184
1449 Rh184 20 RRVPCIICVGSPTQTE 247 0.73
1450 Rh184
1451 Rh184 21 TGSFVGMLSHVSPAQT 692 0.72
1452 Rh184
1453 Rh184 21 FRDIFLKRYHILQRAT 648 0.72
1454 Rh184
1455 Rh184 21 LCDLSDPLSGSPQPVD 403 0.72
1456 Rh184
1457 Rh184 22 GITSRTAMTIAKSQGL 776 0.71
1458 Rh184
1459 Rh184 22 LSLPGGHRIHQEVAQR 719 0.71
1460 Rh184
1461 Rh184 22 SDVRFEPEDFSYQWFK 38 0.71
1462 Rh184
1463 Rh184 23 HQEVAQRGLSRLVLKD 728 0.7
1464 Rh184
1465 Rh184 23 SYASDMTRLFLSHVEV 352 0.7
1466 Rh184
1467 Rh184 24 NKRCTDLDFSDLLKYM 309 0.69
1468 Rh184
1469 Rh184 25 GKSLHVCTTVDYGITS 764 0.68
1470 Rh184
1471 Rh184 25 FSDLLKYMEFGIPLTE 317 0.68
1472 Rh184
1473 Rh184 26 KPPSISLLSFEETVQI 629 0.67
1474 Rh184
1475 Rh184 27 LSNEILKETLRAEDTE 439 0.66
1476 Rh184
1477 Rh184 27 RHRLFDLPVYCVVNNR 383 0.66
1478 Rh184
1479 Rh184 27 NIRKGIDVLSALIQNK 276 0.66
1480 Rh184
1481 Rh184 28 VVNNRAYQELCDLSDP 394 0.65
1482 Rh184
1483 Rh184 29 PYICRALKDRRTMLIF 844 0.64
1484 Rh184
1485 Rh184 29 VIIIDECGLLLRHMLQ 211 0.64
1486 Rh184
1487 Rh184 30 TNEEVLRELGRIDLPI 535 0.62
1488 Rh184
1489 Rh184 30 VLMEYCDIANNWVMFI 292 0.62
1490 Rh184
1491 Rh184 31 TSSIQVLAANLNCVIT 93 0.61
1492 Rh184
1493 Rh184 31 GSSVGVNSKVRACVVG 470 0.61
1494 Rh184
1495 Rh184 31 HVPLAEGGNDILKQYR 143 0.61
1496 Rh184
1497 Rh184 32 YTLEGYTTDNILSLPG 708 0.6
1498 Rh184
1499 Rh184 33 NVVVKSNCQIVSQTGS 679 0.59
1500 Rh184
1501 Rh184 33 EEALETLLTLRITYIQ 454 0.59
1502 Rh184
1503 Rh184 34 SRPVKYEDALILNLSS 8 0.52
1504 Rh184
1505 Rh184 34 RLVLKDALGFLFVLDV 738 0.52
1506 Rh184
1507 Rh184 34 RLQVNDLLTYWPVIAD 170 0.52
1508
1509 33 Rh182 1 VQTPDMCWDRNHMKVK 20 0.88
1510 Rh182
1511 Rh182 2 SWLSRRTRYFEPAVKR 166 0.82
1512 Rh182
1513 Rh182 2 KKRYLNPCGWDSDLSL 118 0.82
1514 Rh182
1515 Rh182 3 AVILRMPPYPMTTVGL 84 0.81
1516 Rh182
1517 Rh182 4 TRHLTDYKSWLSRRTR 158 0.78
1518 Rh182
1519 Rh182 4 PCGWDSDLSLWYCVCV 124 0.78
1520 Rh182
1521 Rh182 4 GVLCVGVVPKKRYLNP 109 0.78
1522 Rh182
1523 Rh182 4 KMDEDREGVLCVGVVP 102 0.78
1524 Rh182
1525 Rh182 5 GSLWSSESAVILRMPP 76 0.77
1526 Rh182
1527 Rh182 5 IVLLTSVVVSVCGVQT 7 0.77
1528 Rh182
1529 Rh182 6 PLSVPYRVEVRGSLWS 65 0.76
1530 Rh182
1531 Rh182 6 CLLRQLDTRLYWFMND 36 0.76
1532 Rh182
1533 Rh182 7 RVWAFDYDSQTPLSVP 54 0.75
1534 Rh182
1535 Rh182 7 WFMNDTKRVWAFDYDS 47 0.75
1536 Rh182
1537 Rh182 8 GVMIAGILKLDYDTTR 144 0.71
1538 Rh182
1539 Rh182 9 PPYPMTTVGLLLKMDE 90 0.62
1540 Rh182
1541 Rh182 10 VCVLLTVGVMIAGILK 137 0.6
1542 Rh182
1543 Rh182 11 CWDRNHMKVKCLLRQL 26 0.57
1544
1545 34 Rh181 1 TWTVPFPCSHTVLLAP 334 0.93
1546 Rh182
1547 Rh183 2 LRLPITSPSSTHFNNP 53 0.92
1548 Rh184
1549 Rh185 2 AMLLQAALERDHNRQH 421 0.92
1550 Rh186
1551 Rh186 3 FPTSSAHNVSQITDNP 365 0.91
1552 Rh186
1553 Rh186 3 GTHWTTNLVFTSCENT 108 0.91
1554 Rh186
1555 Rh186 4 TEHQKKPSEAAANRTW 320 0.89
1556 Rh186
1557 Rh186 5 HAPIIYRQDANAVQAM 407 0.88
1558 Rh186
1559 Rh186 5 HGTYESHNLPPVTLPV 382 0.88
1560 Rh186
1561 Rh186 5 TATVGAHSIVVHEASP 29 0.88
1562 Rh186
1563 Rh186 6 AFRYPIGTWRRVSAFP 284 0.87
1564 Rh186
1565 Rh186 7 ASAVGPTRQRTNALNR 78 0.86
1566 Rh186
1567 Rh186 7 RPWYIDIWWITLGCAP 4 0.86
1568 Rh186
1569 Rh186 7 HTVLLAPIPFRLRRTM 343 0.86
1570 Rh186
1571 Rh186 8 VSQITDNPTHGTYESH 373 0.85
1572 Rh186
1573 Rh186 8 GETSYYGGCCRLAHGE 143 0.85
1574 Rh186
1575 Rh186 9 FMEIIPGQAFRYPIGT 276 0.84
1576 Rh186
1577 Rh186 9 GPAIHGHALRVDYATT 169 0.84
1578 Rh186
1579 Rh186 9 IWWITLGCAPAVSVTV 10 0.84
1580 Rh186
1581 Rh186 10 SGSFWDEQLRGLSLDI 250 0.83
1582 Rh186
1583 Rh186 11 TLPVTDYIEVIAEHAP 394 0.81
1584 Rh186
1585 Rh186 11 VHEASPPPPPSSSSLR 39 0.81
1586 Rh186
1587 Rh186 12 EITSTQGLQSRCGSNR 198 0.79
1588 Rh186
1589 Rh186 13 TQPAIPFPTRLEITST 187 0.77
1590 Rh186
1591 Rh186 14 RQQQRKPYTCITGTHW 96 0.76
1592 Rh186
1593 Rh186 15 RVSAFPSTFRLHRWVK 294 0.74
1594 Rh186
1595 Rh186 15 SVLAVRPLRRSGSFWD 240 0.74
1596 Rh186
1597 Rh186 15 VDYATTNCTQPAIPFP 179 0.74
1598 Rh186
1599 Rh186 16 PSEAAANRTWTVPFPC 326 0.72
1600 Rh186
1601 Rh186 16 LGVVDVRRCPSVLAVR 230 0.72
1602 Rh186
1603 Rh186 16 RCGSNRFYFYGLECST 208 0.72
1604 Rh186
1605 Rh186 17 EGVRKWTLKGQPLGET 130 0.71
1606 Rh186
1607 Rh186 18 QLAFSTLGVVDVRRCP 224 0.7
1608 Rh186
1609 Rh186 19 TSCENTPSFVKLEGVR 118 0.69
1610 Rh186
1611 Rh186 20 YFYGLECSTQLAFSTL 215 0.68
1612 Rh186
1613 Rh186 20 GGCCRLAHGENAYIIL 149 0.68
1614 Rh186
1615 Rh186 21 PPPPSSSSLRLPITSP 45 0.67
1616 Rh186
1617 Rh186 22 NAYIILANGYGPAIHG 159 0.66
1618 Rh186
1619 Rh186 23 NPSKSSHIERTASAVG 67 0.64
1620 Rh186
1621 Rh186 24 RQRTNALNRRRRQQQR 85 0.63
1622 Rh186
1623 Rh186 25 SPSSTHFNNPSKSSHI 59 0.61
1624 Rh186
1625 Rh186 26 PFRLRRTMSFPSLQFP 351 0.59
1626
1627 35 Rh179 1 ASTITSPVSPIHTPPP 333 0.95
1628 Rh179
1629 Rh179 2 KVIIKPPSPPTCMLKP 226 0.93
1630 Rh179
1631 Rh179 3 PVSPIHTPPPAPMIPS 339 0.91
1632 Rh179
1633 Rh179 3 EEEEDTEPGVSARATS 272 0.91
1634 Rh179
1635 Rh179 4 TSKGKTPKAPRTKSTK 355 0.9
1636 Rh179
1637 Rh179 4 SGCIVISDSEEEEDTE 263 0.9
1638 Rh179
1639 Rh179 4 DSRKRKPEDETTGQTE 2 0.9
1640 Rh179
1641 Rh179 5 APMIPSTSKGKTPKAP 349 0.89
1642 Rh179
1643 Rh179 5 DETTGQTEEGDPEEGT 10 0.89
1644 Rh179
1645 Rh179 6 DPEEGTSGGPSTGPSP 20 0.88
1646 Rh179
1647 Rh179 6 PSAAIAAPAPSSSTTT 180 0.88
1648 Rh179
1649 Rh179 6 SSMITTTAPTIAPTTT 134 0.88
1650 Rh179
1651 Rh179 7 KKSRKTQHPMKVIIKP 216 0.87
1652 Rh179
1653 Rh179 7 PAPSSSTTTSNTSSTN 187 0.87
1654 Rh179
1655 Rh179 7 SSAGVTAPIPSSMITT 124 0.87
1656 Rh179
1657 Rh179 8 CCDECAGDHFSSASTI 321 0.86
1658 Rh179
1659 Rh179 8 QITASLQGTPKPKSKP 157 0.86
1660 Rh179
1661 Rh179 9 LVEHTMPNVYPAEVVR 487 0.85
1662 Rh179
1663 Rh179 9 HRGIMVTYTRTHEVKE 450 0.85
1664 Rh179
1665 Rh179 9 PMDSSSSSSSDSECCD 308 0.85
1666 Rh179
1667 Rh179 9 PKPKIPAPPSAAIAAP 172 0.85
1668 Rh179
1669 Rh179 10 RGRVRADEVSRMFRAT 401 0.84
1670 Rh179
1671 Rh179 10 MSGASGQIPMDSSSSS 300 0.84
1672 Rh179
1673 Rh179 10 GGPSTGPSPPKQARKE 27 0.84
1674 Rh179
1675 Rh179 10 QGTPKPKSKPKPKIPA 163 0.84
1676 Rh179
1677 Rh179 10 AVSQAGIDSSSAGVTA 115 0.84
1678 Rh179
1679 Rh179 11 CPRSSDYRNMIVHAAT 527 0.83
1680 Rh179
1681 Rh179 11 SRMFRATTRSLEYKNL 410 0.83
1682 Rh179
1683 Rh179 11 GVSARATSEQQGVQLK 280 0.83
1684 Rh179
1685 Rh179 12 SMAIEKAIEDMNQESS 606 0.82
1686 Rh179
1687 Rh179 12 GQFEETKDEDLANLSM 592 0.82
1688 Rh179
1689 Rh179 13 ACASGIKQAWDLKAVQ 507 0.81
1690 Rh179
1691 Rh179 13 HEVKEAVDVARVKLGK 461 0.81
1692 Rh179
1693 Rh179 13 PTVETKRGRVRADEVS 395 0.81
1694 Rh179
1695 Rh179 13 QLKITTKMSGASGQIP 293 0.81
1696 Rh179
1697 Rh179 13 YKGQDIQPTSGCIVIS 254 0.81
1698 Rh179
1699 Rh179 13 GPPPPTPLDILAQAVS 102 0.81
1700 Rh179
1701 Rh179 14 AMKEKAGTVFKNPTVE 383 0.8
1702 Rh179
1703 Rh179 14 TTTSNTSSTNPAVCKP 193 0.8
1704 Rh179
1705 Rh179 15 EFNLGDPLFEVTGDDP 65 0.79
1706 Rh179
1707 Rh179 16 TRSLEYKNLPFLTTNV 417 0.78
1708 Rh179
1709 Rh179 17 AATPVDFLGSLQVLVP 540 0.77
1710 Rh179
1711 Rh179 17 SEIKQEGESFIRYKGQ 242 0.77
1712 Rh179
1713 Rh179 17 NPAVCKPTDSMSQRKK 202 0.77
1714 Rh179
1715 Rh179 18 DQAAKMYAVGQFEETK 583 0.76
1716 Rh179
1717 Rh179 18 ADEEKKLTEFNLGDPL 57 0.76
1718 Rh179
1719 Rh179 18 AIRIFTNENSNSFMLP 565 0.76
1720 Rh179
1721 Rh179 19 NVHQLMAEAVNACKTM 431 0.75
1722 Rh179
1723 Rh179 19 CERVRSAMKEKAGTVF 377 0.75
1724 Rh179
1725 Rh179 19 PSPPKQARKEMALQQA 33 0.75
1726 Rh179
1727 Rh179 19 PLDILAQAVSQAGIDS 108 0.75
1728 Rh179
1729 Rh179 20 PSPPTCMLKPSEIKQE 232 0.74
1730 Rh179
1731 Rh179 20 TDSMSQRKKSRKTQHP 209 0.74
1732 Rh179
1733 Rh179 21 GAHQLVGPPPPTPLDI 96 0.72
1734 Rh179
1735 Rh179 21 LEEIIQEGDDVVGAHQ 84 0.72
1736 Rh179
1737 Rh179 21 APTTTAIQVPGMQITA 145 0.72
1738 Rh179
1739 Rh179 22 NLSISTPFLVEHTMPN 479 0.69
1740 Rh179
1741 Rh179 22 TKRLTPLDCERVRSAM 369 0.69
1742 Rh179
1743 Rh179 23 PLFEVTGDDPIKTLEE 71 0.68
1744 Rh179
1745 Rh179 23 ARVKLGKIPNLSISTP 470 0.68
1746 Rh179
1747 Rh179 23 APRTKSTKRLTPLDCE 363 0.68
1748 Rh179
1749 Rh179 24 DLLEKMLADEEKKLTE 50 0.67
1750 Rh179
1751 Rh179 24 MALQQAVDLLEKMLAD 43 0.67
1752 Rh179
1753 Rh179 25 VPLVQRFPKQVAIRIF 554 0.66
1754 Rh179
1755 Rh179 26 DDPIKTLEEIIQEGDD 78 0.65
1756 Rh179
1757 Rh179 27 GESFIRYKGQDIQPTS 248 0.64
1758 Rh179
1759 Rh179 28 NACKTMQVNHRGIMVT 441 0.62
1760 Rh179
1761 Rh179 29 NSNSFMLPIYDQAAKM 573 0.55
1762
1763 36 Rh178 1 CMDWKAHIEYVVPLAE 34 0.91
1764 Rh178
1765 Rh178 2 PESWPAQVEAQWRLQI 55 0.89
1766 Rh178
1767 Rh178 2 AWRRVADDSHDLWCAC 19 0.89
1768 Rh178
1769 Rh178 3 GWWERWLQRRRQRAAE 147 0.86
1770 Rh178
1771 Rh178 4 QWRLQIKGAHDVWCQC 65 0.85
1772 Rh178
1773 Rh178 4 AEDILPRPESWPAQVE 48 0.85
1774 Rh178
1775 Rh178 5 GHMPMRELAWRRVADD 11 0.83
1776 Rh178
1777 Rh178 6 PAAILEYPGAADEASW 120 0.82
1778 Rh178
1779 Rh178 6 RSSRSSTCSYVSVASC 104 0.82
1780 Rh178
1781 Rh178 7 TLDSDSSRSSRSSRSS 94 0.8
1782 Rh178
1783 Rh178 7 LRSRSLTLDSDSSRSS 88 0.8
1784 Rh178
1785 Rh178 7 HDVWCQCGDWRGHALR 74 0.8
1786 Rh178
1787 Rh178 8 PGAADEASWWKRVKGR 127 0.79
1788 Rh178
1789 Rh178 9 SWWKRVKGRFRMRGWW 134 0.78
1790 Rh178
1791 Rh178 10 CGDWRGHALRSRSLTL 80 0.75
1792 Rh178
1793 Rh178 11 PVVSCGLVGHMPMREL 3 0.66
1794 Rh178
1795 Rh178 11 KGRFRMRGWWERWLQR 140 0.66
1796 Rh178
1797 Rh178 12 LQRRRQRAAEKETTQP 153 0.56
1798
1799 37 Rh176 1 ADMITTWDGWDAFTIW 377 0.93
1800 Rh176
1801 Rh176 1 YRWLCRPDRFRADMIT 366 0.93
1802 Rh176
1803 Rh176 2 RDEGAPPRRRRALFNP 411 0.91
1804 Rh176
1805 Rh176 2 YGLLHAECVYRQFYTP 149 0.91
1806 Rh176
1807 Rh176 3 HFTAFDHGVSRDFVRQ 350 0.89
1808 Rh176
1809 Rh176 4 QQEVPAPQPPEAPAFQ 474 0.88
1810 Rh176
1811 Rh176 4 HARYDTYLRVMADFKD 23 0.88
1812 Rh176
1813 Rh176 5 RPGSHMPELRDQLLDD 74 0.87
1814 Rh176
1815 Rh176 5 RERIDHVLCLGIPCNW 54 0.87
1816 Rh176
1817 Rh176 5 QHEQQMPAEEVAAAAV 457 0.87
1818 Rh176
1819 Rh176 5 RGDFVDRRRPHENRDE 398 0.87
1820 Rh176
1821 Rh176 5 VVSAMLTQAHDADSLA 173 0.87
1822 Rh176
1823 Rh176 6 HAERQAAQADRWRLGQ 565 0.86
1824 Rh176
1825 Rh176 6 PPPPPPPPPSPPQQQP 431 0.86
1826 Rh176
1827 Rh176 6 MGAVGTYRLGGFFEVS 252 0.86
1828 Rh176
1829 Rh176 6 QCVGAYHNRDVNLHTP 189 0.86
1830 Rh176
1831 Rh176 7 DLSPDWINSFDLRAFF 607 0.85
1832 Rh176
1833 Rh176 7 EDEEEDDDWEDLGFDL 535 0.85
1834 Rh176
1835 Rh176 7 PALQAPPPPPIPRMQD 496 0.85
1836 Rh176
1837 Rh176 8 GVSRDFVRQYRWLCRP 357 0.84
1838 Rh176
1839 Rh176 8 RVMADFKDLFLRQANI 31 0.84
1840 Rh176
1841 Rh176 8 YTVIVRPYTDRTSHVC 279 0.84
1842 Rh176
1843 Rh176 9 RVHLNRDLSPDWINSF 601 0.83
1844 Rh176
1845 Rh176 9 VRCIHLDETYRLHFTA 338 0.83
1846 Rh176
1847 Rh176 9 YRVADTLSEFFKGGLM 301 0.83
1848 Rh176
1849 Rh176 9 HVCLAPGNVYRVADTL 292 0.83
1850 Rh176
1851 Rh176 9 YATRVPHDVVSAMLTQ 165 0.83
1852 Rh176
1853 Rh176 10 LDDITCCRERMAVIGK 87 0.82
1854 Rh176
1855 Rh176 10 EPEVEARRVHLNRDLS 594 0.82
1856 Rh176
1857 Rh176 10 APSFTRPDDFPYCHAR 10 0.82
1858 Rh176
1859 Rh176 11 PCNWFVHVRPGSHMPE 66 0.81
1860 Rh176
1861 Rh176 11 TRWEDGAPSFTRPDDF 4 0.81
1862 Rh176
1863 Rh176 11 GGLMKLYVRRRHEHHL 313 0.81
1864 Rh176
1865 Rh176 11 HTPGRHADTLKLLANF 202 0.81
1866 Rh176
1867 Rh176 11 ECVYRQFYTPYATRVP 155 0.81
1868 Rh176
1869 Rh176 12 AFTIWHTRVLRGDFVD 388 0.8
1870 Rh176
1871 Rh176 12 LIMCMASDTKMYIYEP 116 0.8
1872 Rh176
1873 Rh176 13 PRMQDDFDDVHEDDIE 507 0.79
1874 Rh176
1875 Rh176 13 QQPQPSPPPPQQQQHE 444 0.79
1876 Rh176
1877 Rh176 14 DDVHEDDIEVIGRDNE 514 0.78
1878 Rh176
1879 Rh176 14 IGKCIMWVQDRFVETE 100 0.78
1880 Rh176
1881 Rh176 15 EVIGRDNEGFQMEEDE 522 0.77
1882 Rh176
1883 Rh176 15 KMYIYEPSQDILILAA 125 0.77
1884 Rh176
1885 Rh176 16 LKDIDAWHAERQAAQA 558 0.76
1886 Rh176
1887 Rh176 16 TIARLERGVRCIHLDE 330 0.76
1888 Rh176
1889 Rh176 16 VSSVVIFDRFGRIYTV 266 0.76
1890 Rh176
1891 Rh176 17 PYTDRTSHVCLAPGNV 285 0.75
1892 Rh176
1893 Rh176 18 GFDLDEDSMYDLKDID 547 0.72
1894 Rh176
1895 Rh176 19 NFGCLSDLWPFEAIDP 216 0.71
1896 Rh176
1897 Rh176 20 AFQVPALPAPALQAPP 487 0.69
1898 Rh176
1899 Rh176 21 QKLLDAYHTEVDVTEP 580 0.68
1900 Rh176
1901 Rh176 21 DRWRLGQKLLDAYHTE 574 0.68
1902 Rh176
1903 Rh176 22 FEAIDPYHLAECQMYL 226 0.67
1904 Rh176
1905 Rh176 23 LAECQMYLSLRLRCRW 234 0.66
1906 Rh176
1907 Rh176 24 CRERMAVIGKCIMWVQ 93 0.62
1908 Rh176
1909 Rh176 25 LFLRQANIDSVRVWVR 39 0.59
1910 Rh176
1911 Rh176 25 DILILAAEHLDELARY 134 0.59
1912
1913 38 Rh174 1 PHPPMFEIDPNNMNTD 81 0.93
1914 Rh174
1915 Rh174 2 VTAINLYVHPCAYCDA 194 0.9
1916 Rh174
1917 Rh174 3 DKEACRHQPGHCYVTK 14 0.85
1918 Rh174
1919 Rh174 4 YVHPCAYCDAHLITCE 200 0.84
1920 Rh174
1921 Rh174 4 TKLVSDYHLENPRSQC 116 0.84
1922 Rh174
1923 Rh174 5 KQHQDQAIATMKLLNL 42 0.83
1924 Rh174
1925 Rh174 5 HWSLTGRSYWFYGIWE 266 0.83
1926 Rh174
1927 Rh174 5 DRLIFEGRHLHAYWGL 233 0.83
1928 Rh174
1929 Rh174 5 YLDAMWTYSGNATAPD 138 0.83
1930 Rh174
1931 Rh174 6 TEYEQRYILKNIQLTK 177 0.82
1932 Rh174
1933 Rh174 7 KNASSWCCCRKQHQDQ 32 0.8
1934 Rh174
1935 Rh174 7 YVTKLHKNASSWCCCR 26 0.8
1936 Rh174
1937 Rh174 7 AHLITCEPKLRISWFP 209 0.8
1938 Rh174
1939 Rh174 8 HQPGHCYVTKLHKNAS 20 0.78
1940 Rh174
1941 Rh174 8 QCHLINDNYLDAMWTY 130 0.78
1942 Rh174
1943 Rh174 9 KFSLEKLPEPQNVSTE 163 0.77
1944 Rh174
1945 Rh174 10 KLRISWFPFWASIDQL 217 0.75
1946 Rh174
1947 Rh174 11 DGKVSDSFLMKNVPLP 96 0.74
1948 Rh174
1949 Rh174 11 YVAWIDTLILSVSPPP 66 0.74
1950 Rh174
1951 Rh174 11 HLHAYWGLFLMFIRWS 241 0.74
1952 Rh174
1953 Rh174 12 SFMLCMLIQMHWSLTG 256 0.73
1954 Rh174
1955 Rh174 12 ATAPDLYLSADVITKF 149 0.73
1956 Rh174
1957 Rh174 13 HIFWIYDKEACRHQPG 8 0.71
1958 Rh174
1959 Rh174 14 YLSADVITKFSLEKLP 155 0.7
1960 Rh174
1961 Rh174 15 LFVLSGFIMYVAWIDT 57 0.63
1962 Rh174
1963 Rh174 16 LFLMFIRWSFMLCMLI 248 0.54
1964 Rh174
1965 Rh174 17 MKNVPLPSLSATKLVS 105 0.53
1966
1967 39 Rh173 1 CLTGSGSPTYDYPVNS 142 0.95
1968 Rh173
1969 Rh173 2 PSKPLSHPAPEPTQNP 58 0.93
1970 Rh173
1971 Rh173 3 APPSKPPPVPPKRRPE 110 0.91
1972 Rh173
1973 Rh173 4 PSTIPICTSPEAPPKP 2 0.88
1974 Rh173
1975 Rh173 5 CTSPEAPPKPPRLHKQ 8 0.86
1976 Rh173
1977 Rh173 5 KQRIQSTDCQRPSKAG 22 0.86
1978 Rh173
1979 Rh173 5 MVSIELPCLTGSGSPT 135 0.86
1980 Rh173
1981 Rh173 5 TVCVSPPPSAPPSKPP 101 0.86
1982 Rh173
1983 Rh173 6 NPHSTSNPTPKPPSKP 46 0.84
1984 Rh173
1985 Rh173 7 LKRPSHPPPPPPTQSA 82 0.83
1986 Rh173
1987 Rh173 7 SDKEESPSNPHSTSNP 38 0.83
1988 Rh173
1989 Rh173 8 PPPTQSAVIPTVCVSP 91 0.82
1990 Rh173
1991 Rh173 9 PAPEPTQNPQRKRQKT 65 0.78
1992 Rh173
1993 Rh173 10 LHLPLKGPRMVSIELP 126 0.77
1994 Rh173
1995 Rh173 11 QRKRQKTVLKRPSHPP 74 0.76
1996 Rh173
1997 Rh173 12 VPPKRRPELHLPLKGP 118 0.71
1998 Rh173
1999 Rh173 13 PKPPRLHKQRIQSTDC 15 0.52
2000
2001 40 Rh172 1 SASNTNGFTMRWPVSP 112 0.94
2002 Rh172
2003 Rh172 2 NVTNIMNITQRTQVTP 140 0.92
2004 Rh172
2005 Rh172 2 PVSPHAPGTYDCFSYD 124 0.92
2006 Rh172
2007 Rh172 3 CTRGIYFTACDQNATT 77 0.9
2008 Rh172
2009 Rh172 4 DQNATTQVYMYKNHAP 87 0.88
2010 Rh172
2011 Rh172 4 AAVACWLRLPQAVVQT 326 0.88
2012 Rh172
2013 Rh172 4 ASKDYTSNTDMKYQLP 31 0.88
2014 Rh172
2015 Rh172 4 ARPVTTPSVSTTQLTS 271 0.88
2016 Rh172
2017 Rh172 4 LLSGYSRLWSNTTSTP 235 0.88
2018 Rh172
2019 Rh172 5 TYSHPWWTTARPVTTP 262 0.87
2020 Rh172
2021 Rh172 5 SGTSGEALRCASKDYT 21 0.87
2022 Rh172
2023 Rh172 5 QVTPMGITYASKHSTN 152 0.87
2024 Rh172
2025 Rh172 6 SGPYTVTCIFVSGECT 63 0.85
2026 Rh172
2027 Rh172 6 QDLYWNYLVLTSGGTP 208 0.85
2028 Rh172
2029 Rh172 6 NITQRTQVTPMGITYA 146 0.85
2030 Rh172
2031 Rh172 6 GFTMRWPVSPHAPGTY 118 0.85
2032 Rh172
2033 Rh172 7 VVLIICAAVACWLRLP 320 0.84
2034 Rh172
2035 Rh172 7 SNTTSTPGPPIPILHN 244 0.84
2036 Rh172
2037 Rh172 8 LPINMTKVVSGPTKNE 45 0.83
2038 Rh172
2039 Rh172 8 SKHSTNQSVYNVSCSF 162 0.83
2040 Rh172
2041 Rh172 9 GGTPTFQCTNKATNCL 220 0.82
2042 Rh172
2043 Rh172 10 SLSISASTSFTYNVSL 286 0.8
2044 Rh172
2045 Rh172 11 MYKNHAPIFPNDESKT 96 0.77
2046 Rh172
2047 Rh172 11 PGTVTLIVQGAVNATV 182 0.77
2048 Rh172
2049 Rh172 12 PGTYDCFSYDNVTNIM 130 0.75
2050 Rh172
2051 Rh172 13 PSVSTTQLTSLSISAS 277 0.74
2052 Rh172
2053 Rh172 14 TNKATNCLLSGYSRLW 228 0.73
2054 Rh172
2055 Rh172 15 PGPPIPILHNCSTYSH 250 0.72
2056 Rh172
2057 Rh172 16 QGAVNATVIHNETVKL 190 0.71
2058 Rh172
2059 Rh172 17 FRKCVASLQRKHNVYT 342 0.7
2060 Rh172
2061 Rh172 17 QAVVQTFRKCVASLQR 336 0.7
2062 Rh172
2063 Rh172 18 NVSCSFNSTFPGTVTL 172 0.68
2064 Rh172
2065 Rh172 19 LVVYEAQYASRELHGL 301 0.65
2066 Rh172
2067 Rh172 20 IFPNDESKTSASNTNG 103 0.62
2068 Rh172
2069 Rh172 21 MQPVSHKHAHALILLM 2 0.6
2070 Rh172
2071 Rh172 22 HGLWILVVLIICAAVA 314 0.55
2072 Rh172
2073 Rh172 23 SFTYNVSLVVYEAQYA 294 0.51
2074
2075 41 Rh171 1 DPYVWERPRPDALYLW 511 0.94
2076 Rh171
2077 Rh171 1 LGVVYGYCTYDGLVYP 458 0.94
2078 Rh171
2079 Rh171 1 LRTSPDPQSHRLPAPP 18 0.94
2080 Rh171
2081 Rh171 2 PFRRPLPIQPRDRDPS 665 0.93
2082 Rh171
2083 Rh171 2 TVMQRRICNHRARANR 649 0.93
2084 Rh171
2085 Rh171 2 PTSAMHPPTHAPGAPT 61 0.93
2086 Rh171
2087 Rh171 3 SQFAFLTRPGRWRLDT 538 0.92
2088 Rh171
2089 Rh171 4 PHSWQHLRYAGLRTSP 7 0.91
2090 Rh171
2091 Rh171 4 ALPAEAGQEPIPQSDQ 575 0.91
2092 Rh171
2093 Rh171 4 CQSRDEDGWRVRDAQA 558 0.91
2094 Rh171
2095 Rh171 4 GQTICLQTPGRPPQPC 279 0.91
2096 Rh171
2097 Rh171 5 PWLEYLSEWAAARANW 344 0.9
2098 Rh171
2099 Rh171 6 PYRTWAVGDYNPHWDP 626 0.89
2100 Rh171
2101 Rh171 6 YCTYDGLVYPLAEDLS 464 0.89
2102 Rh171
2103 Rh171 6 KCHAELKSDERAEVDD 423 0.89
2104 Rh171
2105 Rh171 6 FFRHGIGDLPRVYACP 228 0.89
2106 Rh171
2107 Rh171 7 QQRALTKDEFLLMATA 95 0.88
2108 Rh171
2109 Rh171 7 TVHPPEPVELLSRTWP 249 0.88
2110 Rh171
2111 Rh171 8 ERAEVDDDGRLLEKNP 432 0.87
2112 Rh171
2113 Rh171 8 RPKPHKHSRHNAPASD 385 0.87
2114 Rh171
2115 Rh171 8 HRLPAPPTHWRPHQPS 27 0.87
2116 Rh171
2117 Rh171 8 PVELLSRTWPNAAAAA 255 0.87
2118 Rh171
2119 Rh171 8 LAATDADDFFRHGIGD 220 0.87
2120 Rh171
2121 Rh171 8 SPSPQDPPTLCRHEGL 183 0.87
2122 Rh171
2123 Rh171 8 TDLRQLSPTDDWIVLV 160 0.87
2124 Rh171
2125 Rh171 9 TRLASIPPQQRALTKD 87 0.86
2126 Rh171
2127 Rh171 9 PQSVRGPNTVMQRRIC 641 0.86
2128 Rh171
2129 Rh171 10 THAPGAPTTLTLPSLD 69 0.85
2130 Rh171
2131 Rh171 10 GPEEDEDPGEDDSFTL 609 0.85
2132 Rh171
2133 Rh171 10 QALVSRALRFDLRYWK 590 0.85
2134 Rh171
2135 Rh171 10 ASPDQAAVRLLPDQDP 497 0.85
2136 Rh171
2137 Rh171 10 AATVTHSPKCHAELKS 415 0.85
2138 Rh171
2139 Rh171 10 PSREHTRLAAYQGCTV 367 0.85
2140 Rh171
2141 Rh171 11 LRYWKLPSGPEEDEDP 601 0.84
2142 Rh171
2143 Rh171 11 MLIIIDELGVVYGYCT 451 0.84
2144 Rh171
2145 Rh171 11 SPLHHMSGLMHALPTP 42 0.84
2146 Rh171
2147 Rh171 11 PCLLTTCWEEVERWQP 293 0.84
2148 Rh171
2149 Rh171 12 VGDYNPHWDPQSVRGP 632 0.83
2150 Rh171
2151 Rh171 12 AVVTPRSHMRDVGATD 146 0.83
2152 Rh171
2153 Rh171 13 HNAPASDVPPAATPGP 394 0.82
2154 Rh171
2155 Rh171 14 LLPLGRPANFYAVVTP 135 0.81
2156 Rh171
2157 Rh171 14 EFLLMATAWADAFIAN 103 0.81
2158 Rh171
2159 Rh171 15 DALYLWPRPSGGPRDL 521 0.8
2160 Rh171
2161 Rh171 15 SGLMHALPTPPHQPTS 48 0.8
2162 Rh171
2163 Rh171 15 EWAAARANWFDTRSRN 351 0.8
2164 Rh171
2165 Rh171 15 NTTARATRKWCQRQTG 118 0.8
2166 Rh171
2167 Rh171 16 DVPPAATPGPAAAATA 400 0.79
2168 Rh171
2169 Rh171 17 TLPSLDTRTRLASIPP 79 0.78
2170 Rh171
2171 Rh171 17 QPRDRDPSVFPKYSSD 673 0.78
2172 Rh171
2173 Rh171 17 RVYACPTLPPLTVHPP 238 0.78
2174 Rh171
2175 Rh171 18 ADAFIANTTARATRKW 112 0.77
2176 Rh171
2177 Rh171 19 LTAGYAAASPDQAAVR 490 0.75
2178 Rh171
2179 Rh171 19 AAAAIGHTAAGQTICL 269 0.75
2180 Rh171
2181 Rh171 20 DPGEDDSFTLLPYRTW 615 0.74
2182 Rh171
2183 Rh171 21 VGLLAALTAGYAAASP 484 0.72
2184 Rh171
2185 Rh171 22 SVFPKYSSDGVLIVPC 680 0.71
2186 Rh171
2187 Rh171 22 NHRARANRPFRRPLPI 657 0.71
2188 Rh171
2189 Rh171 23 LLGIVTTHPWLEYLSE 336 0.69
2190 Rh171
2191 Rh171 23 VERWQPFCKWPHAGSI 303 0.69
2192 Rh171
2193 Rh171 24 RDAQALALPAEAGQEP 569 0.66
2194 Rh171
2195 Rh171 25 HFRVFLFDLPRHTLHL 205 0.64
2196 Rh171
2197 Rh171 26 AGSIVAAVRNFISERL 315 0.63
2198 Rh171
2199 Rh171 26 PTLCRHEGLFLAIGCH 190 0.63
2200 Rh171
2201 Rh171 27 GGPRDLASQFAFLTRP 531 0.61
2202 Rh171
2203 Rh171 28 YPLAEDLSHFLRVGLL 472 0.6
2204 Rh171
2205 Rh171 29 FDLPRHTLHLAATDAD 211 0.58
2206 Rh171
2207 Rh171 30 DDWIVLVATLVHEMSP 169 0.56
2208 Rh171
2209 Rh171 31 RNFISERLCCAFHLLG 323 0.55
2210
2211 42 Rh170 1 VRIIHPPPSYDARQPP 51 0.97
2212 Rh170
2213 Rh170 2 PPSYDARQPPTPPKLT 57 0.89
2214 Rh170
2215 Rh170 2 TTSIPTIDLMNHRVLL 175 0.89
2216 Rh170
2217 Rh170 3 YHETGVHQLYVSGATK 311 0.88
2218 Rh170
2219 Rh170 3 PHTPQAVAAFKYCHNS 278 0.88
2220 Rh170
2221 Rh170 3 HASSGSGKKMDQDVID 110 0.88
2222 Rh170
2223 Rh170 4 LPLYNYFTEFQPQACD 364 0.86
2224 Rh170
2225 Rh170 4 PSSSPEPSPSTSTASS 158 0.86
2226 Rh170
2227 Rh170 5 YPSIAAPHLPLYNYFT 356 0.85
2228 Rh170
2229 Rh170 6 EELSRVSRVYDSTAIQ 225 0.84
2230 Rh170
2231 Rh170 6 DTFQRDASVANNSSND 130 0.84
2232 Rh170
2233 Rh170 7 AAFKYCHNSSDNVLDT 285 0.83
2234 Rh170
2235 Rh170 8 HRTIVVVPQQRFLRIP 27 0.82
2236 Rh170
2237 Rh170 9 KRLIVFNTTSPAAEDS 94 0.81
2238 Rh170
2239 Rh170 9 QVSAACGNAFQNLKTT 242 0.81
2240 Rh170
2241 Rh170 9 VLLETDRETTDLNATP 188 0.81
2242 Rh170
2243 Rh170 10 TSLIRRYARDVKQRKR 80 0.8
2244 Rh170
2245 Rh170 11 AVAEKQPDIFNINICA 338 0.79
2246 Rh170
2247 Rh170 11 KDLINAATLCAAVAEK 327 0.79
2248 Rh170
2249 Rh170 12 PQQRFLRIPPDNQDVN 34 0.78
2250 Rh170
2251 Rh170 12 GSQIITQTVPHTPQAV 269 0.78
2252 Rh170
2253 Rh170 12 SQRVSKSLAPANKRKT 11 0.78
2254 Rh170
2255 Rh170 13 PPDNQDVNHVRIIHPP 42 0.75
2256 Rh170
2257 Rh170 13 SPAAEDSHASSGSGKK 103 0.75
2258 Rh170
2259 Rh170 14 APANKRKTHRTIVVVP 19 0.74
2260 Rh170
2261 Rh170 15 FNINICALSYPSIAAP 347 0.73
2262 Rh170
2263 Rh170 15 PSCVIKYRYIFEELSR 214 0.73
2264 Rh170
2265 Rh170 16 SVANNSSNDDMYIDDL 137 0.72
2266 Rh170
2267 Rh170 17 DMYIDDLSLSLSPSSS 146 0.71
2268 Rh170
2269 Rh170 18 PYLLPNDYRFAPSCVI 203 0.68
2270 Rh170
2271 Rh170 18 RETTDLNATPYLLPND 194 0.68
2272 Rh170
2273 Rh170 19 DNVLDTVRSVIPRAVS 295 0.6
2274 Rh170
2275 Rh170 20 RDVKQRKRLIVFNTTS 88 0.54
2276
2277 43 Rh169 1 VSLIYTLLTAVAVTTS 81 0.92
2278 Rh169
2279 Rh169 2 CWLVLPDRLEHVVCNM 36 0.84
2280 Rh169
2281 Rh169 3 SIFYYFPDEVGEMVVM 149 0.83
2282 Rh169
2283 Rh169 4 LHRIEYESYIPAALCL 183 0.79
2284 Rh169
2285 Rh169 4 PDEVGEMVVMFGGLAV 155 0.79
2286 Rh169
2287 Rh169 4 YRFARDVEFYRPLVTA 124 0.79
2288 Rh169
2289 Rh169 5 GILNWAEPQFPKNLFV 66 0.75
2290 Rh169
2291 Rh169 6 VSTPNSQEVSRVVYKS 213 0.72
2292 Rh169
2293 Rh169 7 LEHVVCNMRMMLFCLM 44 0.7
2294 Rh169
2295 Rh169 7 CLYMDLMYLFVTLLYF 197 0.7
2296 Rh169
2297 Rh169 8 IVLSISTYRFARDVEF 117 0.69
2298 Rh169
2299 Rh169 9 VAVTTSGFQFGNRSAV 91 0.68
2300 Rh169
2301 Rh169 9 LSVICLGILNWAEPQF 60 0.68
2302 Rh169
2303 Rh169 10 ILLWFQSLLFLSICAL 20 0.67
2304 Rh169
2305 Rh169 10 YIPAALCLYMDLMYLF 191 0.67
2306 Rh169
2307 Rh169 11 LAVIVASVICDTQDTL 168 0.65
2308 Rh169
2309 Rh169 12 DEVRVVRSVFLLRVYI 5 0.64
2310 Rh169
2311 Rh169 12 SVICDTQDTLHRIEYE 174 0.64
2312 Rh169
2313 Rh169 13 RPLVTASSALIIILAS 134 0.63
2314 Rh169
2315 Rh169 14 NRSAVYAMLSTVLLFI 102 0.55
2316 Rh169
2317 Rh169 15 MYLFVTLLYFVSTPNS 203 0.53
2318
2319 44 Rh168 1 CMLIETGTCVMTGFCC 100 0.93
2320 Rh168
2321 Rh168 2 LLLIIYPTSSELILTE 197 0.9
2322 Rh168
2323 Rh168 3 IVSVYSNTLFEVTATL 30 0.85
2324 Rh168
2325 Rh168 4 VVYGWCMLCFVFFLTF 153 0.82
2326 Rh168
2327 Rh168 4 VIVLCNSIVFYAGRNA 130 0.82
2328 Rh168
2329 Rh168 5 QWMGNMIQQMNHTEPS 241 0.8
2330 Rh168
2331 Rh168 5 AESWMHQNLLEWIDKF 12 0.8
2332 Rh168
2333 Rh168 5 TCVMTGFCCPRQNLGL 107 0.8
2334 Rh168
2335 Rh168 6 QNLLEWIDKFRSIVSV 18 0.79
2336 Rh168
2337 Rh168 7 AAIIYKIFTVMYMCLI 171 0.78
2338 Rh168
2339 Rh168 8 AMLIPILCLGLACCYQ 71 0.75
2340 Rh168
2341 Rh168 8 VRWRMFFVVYGWCMLC 146 0.75
2342 Rh168
2343 Rh168 9 ACCYQKELINRSGSAT 82 0.72
2344 Rh168
2345 Rh168 10 TLSVCALFWFSFPSVT 44 0.71
2346 Rh168
2347 Rh168 11 LFEVTATLSVCALFWF 38 0.69
2348 Rh168
2349 Rh168 12 QMNHTEPSWAWFLLQN 249 0.65
2350 Rh168
2351 Rh168 13 NIISMMFSVNQWMGNM 231 0.63
2352 Rh168
2353 Rh168 14 IFTVMYMCLISAVSYL 177 0.6
2354 Rh168
2355 Rh168 15 ARSLAVYTAIIALFNI 217 0.57
2356 Rh168
2357 Rh168 15 LGLGLSLTAVVIVLCN 120 0.57
2358 Rh168
2359 Rh168 16 ELCLLCAVPTGAMLIP 60 0.56
2360 Rh168
2361 Rh168 16 MSLQEPLDSELAESWM 1 0.56
2362 Rh168
2363 Rh168 17 MCLISAVSYLLVHQLL 183 0.55
2364 Rh168
2365 Rh168 18 SELILTEAAELARSLA 206 0.54
2366 Rh168
2367 Rh168 19 FWFSFPSVTELCLLCA 51 0.53
2368
2369 45 Rh167 1 PGICLHWIRPLAGCFI 126 0.89
2370 Rh167
2371 Rh167 2 IFCWTKDIWSANVHNM 211 0.86
2372 Rh167
2373 Rh167 3 TSSWIYSVTLTCLSTS 83 0.85
2374 Rh167
2375 Rh167 4 TLTCLSTSVFHLCTND 91 0.8
2376 Rh167
2377 Rh167 5 LFMVSHLLEESVDQTS 69 0.79
2378 Rh167
2379 Rh167 5 TNCRVDPAPSVLFLIP 51 0.79
2380 Rh167
2381 Rh167 6 MFSVFRSSTLSAHVPK 226 0.77
2382 Rh167
2383 Rh167 6 SWLQRTNCIFKIYGCF 10 0.77
2384 Rh167
2385 Rh167 7 LVYGLARFTFPMLYNN 34 0.75
2386 Rh167
2387 Rh167 7 AVVATVLVYGLARFTF 28 0.75
2388 Rh167
2389 Rh167 8 HTIWQTFVLSLLLFCT 107 0.73
2390 Rh167
2391 Rh167 9 NLSIILRATGYAIFSL 157 0.72
2392 Rh167
2393 Rh167 9 RPLAGCFITSFAVAFS 134 0.72
2394 Rh167
2395 Rh167 10 TGYAIFSLGFVLLIPT 165 0.71
2396 Rh167
2397 Rh167 11 TLFIVLYQVSIFCWTK 201 0.69
2398 Rh167
2399 Rh167 12 TFPMLYNNATNCRVDP 42 0.66
2400 Rh167
2401 Rh167 12 PERIKSSSLQLYTLFI 189 0.66
2402 Rh167
2403 Rh167 13 IPTQFYLVHRRPERIK 178 0.63
2404 Rh167
2405 Rh167 14 IFKIYGCFTLAVVATV 18 0.62
2406 Rh167
2407 Rh167 15 LFLIPVVLFMVSHLLE 62 0.57
2408 Rh167
2409 Rh167 16 LLLFCTYGIPGICLHW 117 0.53
2410 Rh167
2411 Rh167 17 SSLQLYTLFIVLYQVS 195 0.52
2412
2413 46 Rh166 1 SRLSRPPRPPRHHDNN 161 0.93
2414 Rh166
2415 Rh166 2 AFLLALTNEFCRCCGF 26 0.89
2416 Rh166
2417 Rh166 2 HRSDYHDSSPRPARSP 193 0.89
2418 Rh166
2419 Rh166 2 HTSYTTADSSSSSSTF 131 0.89
2420 Rh166
2421 Rh166 2 NHTAFTEGPNRALRTR 101 0.89
2422 Rh166
2423 Rh166 3 TAAAQGSRLSRPPRPP 155 0.88
2424 Rh166
2425 Rh166 4 PRSACHHPVHTHTSYT 120 0.87
2426 Rh166
2427 Rh166 5 FSAVSDNPTPSAQLHA 83 0.85
2428 Rh166
2429 Rh166 6 YALISSFSAVSDNPTP 77 0.84
2430 Rh166
2431 Rh166 7 PMSATYRLCKRVFRAV 57 0.8
2432 Rh166
2433 Rh166 8 NPTPSAQLHANDNHTA 89 0.77
2434 Rh166
2435 Rh166 8 SLRQRTRYLAVQRLLP 42 0.77
2436 Rh166
2437 Rh166 8 PRPPRHHDNNDSALSG 167 0.77
2438 Rh166
2439 Rh166 9 AVQRLLPMSATYRLCK 51 0.76
2440 Rh166
2441 Rh166 9 RALRTRSLSPRSACHH 111 0.76
2442 Rh166
2443 Rh166 10 GARRKLASRHRSDYHD 184 0.75
2444 Rh166
2445 Rh166 11 SYMYVMCTFFRFTFAF 3 0.73
2446 Rh166
2447 Rh166 12 DSALSGTGARRKLASR 177 0.72
2448 Rh166
2449 Rh166 13 TFAFTVTTLFVAFLLA 15 0.61
2450 Rh166
2451 Rh166 14 DSSSSSSTFHSVLLHH 138 0.56
2452
2453 47 Rh165 1 KPRISKPPRSRSADGT 99 0.92
2454 Rh165
2455 Rh165 2 DGTQEPMSSIQEEQTD 112 0.88
2456 Rh165
2457 Rh165 3 PMHMMAVCQGVFTCPW 28 0.85
2458 Rh165
2459 Rh165 4 EGVLMEIDYLKELKTK 83 0.84
2460 Rh165
2461 Rh165 5 AAPILGSEAPVAMQTV 140 0.83
2462 Rh165
2463 Rh165 5 QEEQTDALDEDVFEVS 122 0.83
2464 Rh165
2465 Rh165 6 LGGCRKRCRSKNSDPD 48 0.8
2466 Rh165
2467 Rh165 7 PWLGILLGGCRKRCRS 42 0.75
2468 Rh165
2469 Rh165 7 ILTLVYPMHMMAVCQG 22 0.75
2470 Rh165
2471 Rh165 8 GVGIMGTGLLILTLVY 12 0.73
2472 Rh165
2473 Rh165 9 CRSKNSDPDLEIGLLK 55 0.69
2474 Rh165
2475 Rh165 10 YLKELKTKKPRISKPP 91 0.63
2476 Rh165
2477 Rh165 10 IGLLKSYLKGEEIRRQ 66 0.63
2478 Rh165
2479 Rh165 11 SEAPVAMQTVVSTQPV 146 0.6
2480 Rh165
2481 Rh165 12 MQTVVSTQPVSDSSQQ 152 0.59
2482
2483 48 Rh164.1 1 RSTSAKPIPPPASLKP 208 0.92
2484 Rh164.1
2485 Rh164.1 2 GKFAQMAATPTKVLNI 99 0.91
2486 Rh164.1
2487 Rh164.1 3 QYLIEKPSSWSDRLVK 73 0.89
2488 Rh164.1
2489 Rh164.1 3 KTPATKPTTRKPTTTK 255 0.89
2490 Rh164.1
2491 Rh164.1 4 YLSGQKSTVFGKFAQM 89 0.88
2492 Rh164.1
2493 Rh164.1 5 TTKRTTRSTSAKPIPP 229 0.87
2494 Rh164.1
2495 Rh164.1 5 TTKRTTRSTSAKPIPP 202 0.87
2496 Rh164.1
2497 Rh164.1 6 YETYHTGEECDNSTLY 50 0.86
2498 Rh164.1
2499 Rh164.1 6 IEVSNAYKRPSSICTR 168 0.86
2500 Rh164.1
2501 Rh164.1 6 IYTRIATIRFIVKDGI 127 0.86
2502 Rh164.1
2503 Rh164.1 7 AKPIPPPASPAKQVTT 239 0.85
2504 Rh164.1
2505 Rh164.1 7 IRFIVKDGIDVAHCQM 134 0.85
2506 Rh164.1
2507 Rh164.1 8 NGFCPMYPSPRQKFDM 31 0.82
2508 Rh164.1
2509 Rh164.1 8 AKPAKAAKPKKATKSP 279 0.82
2510 Rh164.1
2511 Rh164.1 8 LLTILHHGLSDFANKN 12 0.82
2512 Rh164.1
2513 Rh164.1 9 YTRRTSYPLGRFYSSN 306 0.81
2514 Rh164.1
2515 Rh164.1 10 RKPTTTKPTSAKPAAA 264 0.8
2516 Rh164.1
2517 Rh164.1 10 KPTAIPKTTKRTTRST 222 0.8
2518 Rh164.1
2519 Rh164.1 10 KPTAIPKTTKRTTRST 195 0.8
2520 Rh164.1
2521 Rh164.1 11 PSSWSDRLVKYLSGQK 79 0.79
2522 Rh164.1
2523 Rh164.1 11 TSAKPAAAKPAKAAKP 272 0.79
2524 Rh164.1
2525 Rh164.1 12 PPPASLKPTAIPKTTK 216 0.77
2526 Rh164.1
2527 Rh164.1 12 QEKRDYANHMIYTRIA 117 0.77
2528 Rh164.1
2529 Rh164.1 13 GEECDNSTLYVFKNIY 56 0.76
2530 Rh164.1
2531 Rh164.1 13 PKVELLKPTAIPKTTK 189 0.76
2532 Rh164.1
2533 Rh164.1 13 DGIDVAHCQMRVTTWA 140 0.76
2534 Rh164.1
2535 Rh164.1 14 RVTTWAKAESTFISFK 150 0.75
2536 Rh164.1
2537 Rh164.1 15 ASPAKQVTTKTPATKP 246 0.74
2538 Rh164.1
2539 Rh164.1 16 HGLSDFANKNISLNGF 18 0.73
2540 Rh164.1
2541 Rh164.1 17 PSPRQKFDMFTSYETY 38 0.7
2542 Rh164.1
2543 Rh164.1 17 PQLAKHFQYTRRTSYP 298 0.7
2544 Rh164.1
2545 Rh164.1 18 KSPAKPPQLAKHFQYT 292 0.69
2546 Rh164.1
2547 Rh164.1 18 YKRPSSICTRPNLVVP 174 0.69
2548 Rh164.1
2549 Rh164.1 19 YPLGRFYSSNYIRRKF 312 0.67
2550 Rh164.1
2551 Rh164.1 20 ANKNISLNGFCPMYPS 24 0.6
2552 Rh164.1
2553 Rh164.1 21 CTRPNLVVPKVELLKP 181 0.58
2554
2555 49 Rh164 1 VGQICYPQYPANSNLS 54 0.9
2556 Rh164
2557 Rh164 1 SASYTAPPTPVAATID 196 0.9
2558 Rh164
2559 Rh164 2 NYTPQDCYDFKICSNR 31 0.89
2560 Rh164
2561 Rh164 3 TWIDNTPPQRPFMDFN 129 0.88
2562 Rh164
2563 Rh164 4 TRIRIYTNKATCLHNP 83 0.86
2564 Rh164
2565 Rh164 4 AATIDLDSYPYEEDID 207 0.86
2566 Rh164
2567 Rh164 5 DGSLRCATVHNNTENV 104 0.85
2568 Rh164
2569 Rh164 6 NRTVSLTCRVGQICYP 45 0.84
2570 Rh164
2571 Rh164 6 AVNGTHASSDDVFNTT 169 0.84
2572 Rh164
2573 Rh164 7 MVEYGNHTRKLIVCGP 230 0.82
2574 Rh164
2575 Rh164 7 PQVNVTGDTSASYTAP 187 0.82
2576 Rh164
2577 Rh164 8 QKDVIMPLASNLTRIR 71 0.79
2578 Rh164
2579 Rh164 8 ATSRSCCTLINVNYTP 19 0.79
2580 Rh164
2581 Rh164 9 QRPFMDFNWFLEKLLE 137 0.78
2582 Rh164
2583 Rh164 10 YEEDIDGLLGTIHMVE 217 0.75
2584 Rh164
2585 Rh164 11 LEKLLEYGRNDTYHNG 147 0.74
2586 Rh164
2587 Rh164 12 KATCLHNPVFVNSDGS 91 0.71
2588 Rh164
2589 Rh164 12 TYHNGFLRSMIAVNGT 158 0.71
2590 Rh164
2591 Rh164 13 PQYPANSNLSIQKDVI 60 0.67
2592 Rh164
2593 Rh164 14 IVCIILLLPTNLFATS 6 0.52
2594
2595 50 Rh163 1 TPAWMYFLEVEHKLNP 149 0.92
2596 Rh163
2597 Rh163 2 QALYQHMLKCPALACT 131 0.91
2598 Rh163
2599 Rh163 3 HEHKEVPPACDPVHGN 32 0.89
2600 Rh163
2601 Rh163 4 VVVLSAHDHEHKEVPP 24 0.86
2602 Rh163
2603 Rh163 4 RGTAKAAAEADLLLNY 166 0.86
2604 Rh163
2605 Rh163 5 MEHYLDGVLPRASHLD 99 0.85
2606 Rh163
2607 Rh163 6 VAGAIGTLLMMAVVVL 12 0.83
2608 Rh163
2609 Rh163 7 RVLHEMLSPMGCRVTN 81 0.82
2610 Rh163
2611 Rh163 8 GLQKKDTVYYTSLFNE 65 0.8
2612 Rh163
2613 Rh163 9 MGCRVTNELMEHYLDG 90 0.76
2614 Rh163
2615 Rh163 9 LRATYASIREGLQKKD 55 0.76
2616 Rh163
2617 Rh163 10 VEHKLNPWRGTAKAAA 158 0.73
2618 Rh163
2619 Rh163 11 HLDYDNSTLNGLHVFA 112 0.72
2620 Rh163
2621 Rh163 12 PVHGNLAGIFKELRAT 43 0.71
2622 Rh163
2623 Rh163 12 RRGSFDIIVAGAIGTL 4 0.71
2624 Rh163
2625 Rh163 13 LKCPALACTGKTPAWM 138 0.67
2626 Rh163
2627 Rh163 14 YTSLFNERVLHEMLSP 74 0.59
2628
2629 51 Rh162 1 LYIWFSYPQWHNTCQN 42 0.89
2630 Rh162
2631 Rh162 2 TVTHIMLSTYTVFLDL 171 0.82
2632 Rh162
2633 Rh162 3 RWERQPSDLFTMTLYV 78 0.81
2634 Rh162
2635 Rh162 4 FWMTQRHRKHLWEKQI 192 0.8
2636 Rh162
2637 Rh162 5 ENRYDRPVRRYAMILT 137 0.78
2638 Rh162
2639 Rh162 6 AIAASNPTTVTHIMLS 163 0.77
2640 Rh162
2641 Rh162 7 PVICLACLIIRWERQP 68 0.76
2642 Rh162
2643 Rh162 7 CGEVSKALAAHVISVA 106 0.76
2644 Rh162
2645 Rh162 8 NTCQNDPAPILAILLP 53 0.75
2646 Rh162
2647 Rh162 8 KQIIQGSLTLYVSYYA 205 0.75
2648 Rh162
2649 Rh162 9 TTTAAFFDNFDENRYD 126 0.72
2650 Rh162
2651 Rh162 10 TFLMLIPNIWHVPFNR 225 0.71
2652 Rh162
2653 Rh162 11 KILVQVYSYFIFEFTV 21 0.67
2654 Rh162
2655 Rh162 12 FNESTAWIQRFKILVQ 10 0.65
2656 Rh162
2657 Rh162 13 YFIFEFTVTAVFTLYI 29 0.64
2658 Rh162
2659 Rh162 13 IWHVPFNRVFSSFSWN 233 0.64
2660 Rh162
2661 Rh162 14 SITVFGFCGEVSKALA 99 0.63
2662 Rh162
2663 Rh162 15 PAPILAILLPVICLAC 59 0.62
2664 Rh162
2665 Rh162 16 TYTVFLDLFMILFFWM 179 0.61
2666 Rh162
2667 Rh162 17 MESFRFQVRFNESTAW 1 0.6
2668 Rh162
2669 Rh162 18 GASSLVALLAIAASNP 154 0.59
2670 Rh162
2671 Rh162 19 YAMILTLGASSLVALL 147 0.53
2672
2673 52 truncated Rh161 1 TVSNGTKTEYCECVNV 24 0.94
2674 truncated Rh161
2675 truncated Rh161 2 NTLYLQPLAPDENCTK 48 0.86
2676 truncated Rh161
2677 truncated Rh161 3 PSWNITRKYYRQYLQR 114 0.83
2678 truncated Rh161
2679 truncated Rh161 4 KQEVIAVLQNNTRTCL 63 0.82
2680 truncated Rh161
2681 truncated Rh161 5 YEVINTRLELPSWNIT 104 0.74
2682 truncated Rh161
2683 truncated Rh161 6 IRVFFHKLFFRITKNE 85 0.73
2684 truncated Rh161
2685 truncated Rh161 6 PDENCTKQEVIAVLQN 57 0.73
2686 truncated Rh161
2687 truncated Rh161 7 FFRITKNEDGLYEVIN 93 0.72
2688 truncated Rh161
2689 truncated Rh161 8 FTFIPRNTLYLQPLAP 42 0.66
2690 truncated Rh161
2691 truncated Rh161 8 QYLQRKVNSENAKILS 125 0.66
2692 truncated Rh161
2693 truncated Rh161 9 TRTCLNPNALAIRVFF 74 0.61
2694 truncated Rh161
2695 truncated Rh161 10 AIFLFSCLTVSNGTKT 16 0.54
2696 truncated Rh161
2697 truncated Rh161 11 MQHFDFYTSFINVTFA 1 0.53
2698
2699 53 Rh161.1 1 VQLLSARSRDGPGRWE 10 0.85
2700 Rh161.1
2701 Rh161.2 2 PGAWIASETFPTSDAV 83 0.84
2702 Rh161.3
2703 Rh161.4 2 RLTHHASCADDHGACT 26 0.84
2704 Rh161.5
2705 Rh161.6 3 GPGRWERLTHHASCAD 20 0.83
2706 Rh161.7
2707 Rh161.8 4 EESDWIPGAWIASETF 77 0.78
2708 Rh161.9
2709 Rh161.10 5 RHSAITAVTLRLIPSK 56 0.65
2710 Rh161.11
2711 Rh161.12 6 ADDHGACTVLMATSQK 34 0.61
2712 Rh161.13
2713 Rh161.14 7 MATSQKRSLVLRRHSA 44 0.6
2714 Rh161.15
2715 Rh161.16 8 IPSKILKKLEESDWIP 68 0.51
2716
2717 54 Rh158.3 1 SWRIQTPYLKDTLPIW 53 0.91
2718 Rh158.3
2719 Rh158.3 2 LMMAIVPLTADKWYPE 225 0.9
2720 Rh158.3
2721 Rh158.3 3 YQSWTPAQKWIAVLTA 165 0.88
2722 Rh158.3
2723 Rh158.3 4 LSVWPAAVVYTALNTW 88 0.87
2724 Rh158.3
2725 Rh158.3 4 CVLASTRPRGRLVVAC 136 0.87
2726 Rh158.3
2727 Rh158.3 5 ALVIWSMCLERTVLWQ 104 0.86
2728 Rh158.3
2729 Rh158.3 5 MGYQTTARHQDNDDVE 1 0.86
2730 Rh158.3
2731 Rh158.3 6 AMAIQLAITMGLCLLC 34 0.84
2732 Rh158.3
2733 Rh158.3 6 TVLWQAYVFSLVLELS 115 0.84
2734 Rh158.3
2735 Rh158.3 7 ACLVLALPLFCAIVYY 150 0.82
2736 Rh158.3
2737 Rh158.3 8 TLPIWMMIVPTVLRFN 64 0.79
2738 Rh158.3
2739 Rh158.3 9 ARHQDNDDVEEVMRWM 7 0.78
2740 Rh158.3
2741 Rh158.3 10 EEVMRWMRRFVWLVRV 16 0.77
2742 Rh158.3
2743 Rh158.3 11 TAVIVDLITLALLHDI 179 0.75
2744 Rh158.3
2745 Rh158.3 12 RFNLRRKTTYRLSVWP 77 0.74
2746 Rh158.3
2747 Rh158.3 12 FCAIVYYQSWTPAQKW 159 0.74
2748 Rh158.3
2749 Rh158.3 13 VLCYNPRSLFDRHAIR 197 0.73
2750 Rh158.3
2751 Rh158.3 14 TLALLHDILMVLCYNP 187 0.72
2752 Rh158.3
2753 Rh158.3 15 TADKWYPEYFSSTFPE 233 0.71
2754 Rh158.3
2755 Rh158.3 15 AQKWIAVLTAVIVDLI 171 0.71
2756 Rh158.3
2757 Rh158.3 16 TALNTWALVIWSMCLE 98 0.68
2758 Rh158.3
2759 Rh158.3 17 RHAIRAALLLYVDQVL 208 0.65
2760 Rh158.3
2761 Rh158.3 18 GLCLLCIMSSWRIQTP 44 0.63
2762 Rh158.3
2763 Rh158.3 18 LVRVYTAMAIQLAITM 28 0.63
2764 Rh158.3
2765 Rh158.3 18 LVLELSCTVFACVLAS 125 0.63
2766 Rh158.3
2767 Rh158.3 19 RPRGRLVVACLVLALP 142 0.59
2768
2769 55 Rh158.2 1 ASVIIHSDTEDEEEQD 417 0.94
2770 Rh158.2
2771 Rh158.2 2 DEEEQETETGDEGAET 445 0.91
2772 Rh158.2
2773 Rh158.2 2 TTLGMALYKEGHQKND 293 0.91
2774 Rh158.2
2775 Rh158.2 3 AETPQETEEGDEESED 507 0.9
2776 Rh158.2
2777 Rh158.2 3 KGDIKDRVAYTCMKYL 213 0.9
2778 Rh158.2
2779 Rh158.2 3 DSRKRKPEDETTGQTE 2 0.9
2780 Rh158.2
2781 Rh158.2 4 EETEEGTDETDIEGTE 463 0.89
2782 Rh158.2
2783 Rh158.2 4 IMAMQGTGGPKAINNE 229 0.89
2784 Rh158.2
2785 Rh158.2 4 PVPPQYKEKFMVCLKE 174 0.89
2786 Rh158.2
2787 Rh158.2 4 DETTGQTEEGDPEEGT 10 0.89
2788 Rh158.2
2789 Rh158.2 5 EESEDLQMTVIKYAKP 518 0.88
2790 Rh158.2
2791 Rh158.2 5 DPEEGTSGGPSTGPSP 20 0.88
2792 Rh158.2
2793 Rh158.2 6 DEIIHAIHTNSNQSND 334 0.87
2794 Rh158.2
2795 Rh158.2 7 QGIQNSYVLLEKLKDP 140 0.86
2796 Rh158.2
2797 Rh158.2 8 TETGDEGAETQAEETE 451 0.85
2798 Rh158.2
2799 Rh158.2 8 EGHQKNDEAMLGMHTP 302 0.85
2800 Rh158.2
2801 Rh158.2 9 GGPSTGPSPPKQARKE 27 0.84
2802 Rh158.2
2803 Rh158.2 10 TTANHDGLELIKKLDK 261 0.82
2804 Rh158.2
2805 Rh158.2 11 ADEIIREQLTDIRKVF 116 0.81
2806 Rh158.2
2807 Rh158.2 12 EDEEEQDSDADEEEQE 426 0.8
2808 Rh158.2
2809 Rh158.2 13 EFNLGDPLFEVTGDDP 65 0.79
2810 Rh158.2
2811 Rh158.2 13 GPSSKSKHHMQTRSKT 542 0.79
2812 Rh158.2
2813 Rh158.2 13 KEEGGAGPSSKSKHHM 536 0.79
2814 Rh158.2
2815 Rh158.2 13 EQESETDEEEQETETG 439 0.79
2816 Rh158.2
2817 Rh158.2 13 ATLMMGTEKMRFYSLS 368 0.79
2818 Rh158.2
2819 Rh158.2 13 NDELIDGLKPKARIVI 348 0.79
2820 Rh158.2
2821 Rh158.2 14 AAESETQVEQTEGETE 491 0.78
2822 Rh158.2
2823 Rh158.2 15 VKQIKLRVQRNRRLAD 102 0.77
2824 Rh158.2
2825 Rh158.2 16 ADEEKKLTEFNLGDPL 57 0.76
2826 Rh158.2
2827 Rh158.2 16 KEIAFHVSSFDHLITT 279 0.76
2828 Rh158.2
2829 Rh158.2 16 CLLEVANEQFNDTPVP 161 0.76
2830 Rh158.2
2831 Rh158.2 17 IKYAKPHVKEEGGAGP 528 0.75
2832 Rh158.2
2833 Rh158.2 17 PSPPKQARKEMALQQA 33 0.75
2834 Rh158.2
2835 Rh158.2 17 MHTPITMLSDQVRVLI 314 0.75
2836 Rh158.2
2837 Rh158.2 17 EKFIMSKIKTKKGDIK 202 0.75
2838 Rh158.2
2839 Rh158.2 17 EQLTDIRKVFSDKFNK 122 0.75
2840 Rh158.2
2841 Rh158.2 18 PVVSGVLPENVPGADI 399 0.74
2842 Rh158.2
2843 Rh158.2 19 LEEIIQEGDDVVGAHQ 84 0.72
2844 Rh158.2
2845 Rh158.2 19 EGTESETQIGSEAQPE 475 0.72
2846 Rh158.2
2847 Rh158.2 19 YSLSELREIVNDKLNE 380 0.72
2848 Rh158.2
2849 Rh158.2 19 GGPKAINNEEHAKLFV 236 0.72
2850 Rh158.2
2851 Rh158.2 19 VLLEKLKDPFKNMRCL 147 0.72
2852 Rh158.2
2853 Rh158.2 20 PKARIVINEFHATLMM 357 0.71
2854 Rh158.2
2855 Rh158.2 20 TNSNQSNDELIDGLKP 342 0.71
2856 Rh158.2
2857 Rh158.2 20 LSNYDDLTTANHDGLE 254 0.71
2858 Rh158.2
2859 Rh158.2 21 EIVNDKLNEDRFPVVS 387 0.69
2860 Rh158.2
2861 Rh158.2 22 PLFEVTGDDPIKTLEE 71 0.68
2862 Rh158.2
2863 Rh158.2 22 GADIPLASVIIHSDTE 411 0.68
2864 Rh158.2
2865 Rh158.2 23 DLLEKMLADEEKKLTE 50 0.67
2866 Rh158.2
2867 Rh158.2 23 TQIGSEAQPEAAESET 481 0.67
2868 Rh158.2
2869 Rh158.2 23 MALQQAVDLLEKMLAD 43 0.67
2870 Rh158.2
2871 Rh158.2 23 YAVNSSINLEKFIMSK 193 0.67
2872 Rh158.2
2873 Rh158.2 24 DDPIKTLEEIIQEGDD 78 0.65
2874 Rh158.2
2875 Rh158.2 25 LELIKKLDKEQKEIAF 268 0.62
2876 Rh158.2
2877 Rh158.2 25 PFKNMRCLLEVANEQF 155 0.62
2878
2879 56 Rh158.1 1 DILIVMYYMYVYLLTP 228 0.94
2880 Rh158.1
2881 Rh158.1 2 DHRQDDMIHMGNGLLY 97 0.92
2882 Rh158.1
2883 Rh158.1 3 GVSQLWNGSFNRTFCS 256 0.88
2884 Rh158.1
2885 Rh158.1 4 APMIQLDLDERSSLSW 17 0.87
2886 Rh158.1
2887 Rh158.1 5 PFTVHRPPAPMIQLDL 9 0.86
2888 Rh158.1
2889 Rh158.1 6 MGIIIWENIYITKFNL 199 0.85
2890 Rh158.1
2891 Rh158.1 6 GLSIILHGSMGIIIWE 190 0.85
2892 Rh158.1
2893 Rh158.1 6 YFGQLSHSVMRNGLSI 178 0.85
2894 Rh158.1
2895 Rh158.1 6 LALWSSRPLPSKCRYI 150 0.85
2896 Rh158.1
2897 Rh158.1 7 LTPSLWTLDPHKMLTG 241 0.81
2898 Rh158.1
2899 Rh158.1 7 KCRYIATLVSTFLLLL 161 0.81
2900 Rh158.1
2901 Rh158.1 8 TEICRMEPAFILIIVP 71 0.79
2902 Rh158.1
2903 Rh158.1 8 AVCICSYGAFKSQFHC 51 0.79
2904 Rh158.1
2905 Rh158.1 8 ISFCTDGITAGLSLLF 124 0.79
2906 Rh158.1
2907 Rh158.1 9 FILIIVPVLLMFVWNM 80 0.78
2908 Rh158.1
2909 Rh158.1 9 YMYVYLLTPSLWTLDP 235 0.78
2910 Rh158.1
2911 Rh158.1 10 FKSQFHCMVFNTEICR 60 0.76
2912 Rh158.1
2913 Rh158.1 10 SWLRQHLPLASVYLCL 31 0.76
2914 Rh158.1
2915 Rh158.1 10 NIYITKFNLTMKHVVS 206 0.76
2916 Rh158.1
2917 Rh158.1 11 VVFACIGSTLISFCTD 114 0.75
2918 Rh158.1
2919 Rh158.1 12 LASVYLCLLFVIAVCI 39 0.74
2920 Rh158.1
2921 Rh158.1 13 VLLMFVWNMFDHRQDD 87 0.71
2922 Rh158.1
2923 Rh158.1 14 LFTATFFLTCSGLALW 138 0.69
2924 Rh158.1
2925 Rh158.1 15 GITAGLSLLFTATFFL 130 0.67
2926 Rh158.1
2927 Rh158.1 16 TLDPHKMLTGVSQLWN 247 0.61
2928 Rh158.1
2929 Rh158.1 16 FNLTMKHVVSACIVYV 212 0.61
2930 Rh158.1
2931 Rh158.1 17 HVVSACIVYVDILIVM 218 0.56
2932 Rh158.1
2933 Rh158.1 18 LVSTFLLLLFYFGQLS 168 0.55
2934 Rh158.1
2935 Rh158.1 19 LDERSSLSWLRQHLPL 24 0.52
2936
2937 57 Rh158 1 TPEPNADIPAAAGVTP 240 0.95
2938 Rh158
2939 Rh158 2 CQCVSRCVAFTGRCCS 84 0.93
2940 Rh158
2941 Rh158 2 DTEEEATRTPTPDSVP 206 0.93
2942 Rh158
2943 Rh158 3 EETKRDASTGDEDETM 54 0.92
2944 Rh158
2945 Rh158 4 CPAPAPTPEPNADIPA 234 0.9
2946 Rh158
2947 Rh158 4 SVSETPDTEEEATRTP 200 0.9
2948 Rh158
2949 Rh158 5 CSLWCASLWAGFCQCV 72 0.89
2950 Rh158
2951 Rh158 5 CELPTLDESPRAQTHT 163 0.89
2952 Rh158
2953 Rh158 6 DSVPDSVPEPDSDPEP 218 0.88
2954 Rh158
2955 Rh158 7 TGRCCSQISARNKLTK 94 0.86
2956 Rh158
2957 Rh158 7 ASTGDEDETMCVCSLW 60 0.86
2958 Rh158
2959 Rh158 7 VPEPDSDPEPCPAPAP 224 0.86
2960 Rh158
2961 Rh158 8 NCSLKKPDEETKRDAS 46 0.85
2962 Rh158
2963 Rh158 8 TRTPTPDSVPDSVPEP 212 0.85
2964 Rh158
2965 Rh158 8 KLYPTEPPQSRRGQPK 129 0.85
2966 Rh158
2967 Rh158 9 PPQSRRGQPKDKKQTE 135 0.84
2968 Rh158
2969 Rh158 10 ALLIQSAVEAAVKAAL 258 0.83
2970 Rh158
2971 Rh158 10 DIPAAAGVTPEVALLI 246 0.83
2972 Rh158
2973 Rh158 10 TQALIHKPPSKHSVSE 188 0.83
2974 Rh158
2975 Rh158 10 NKLTKENLEFYFPCCF 105 0.83
2976 Rh158
2977 Rh158 11 DILIILYRDRVCPYIW 20 0.8
2978 Rh158
2979 Rh158 12 RVCPYIWNFFSRLCTR 29 0.76
2980 Rh158
2981 Rh158 13 PCCFTCCHWLSAKLYP 117 0.73
2982 Rh158
2983 Rh158 14 GQPKDKKQTEVEFVTV 141 0.72
2984 Rh158
2985 Rh158 15 SPRAQTHTDVAEADNA 171 0.71
2986 Rh158
2987 Rh158 16 NFFSRLCTRFNCSLKK 36 0.69
2988 Rh158
2989 Rh158 17 DETMCVCSLWCASLWA 66 0.65
2990 Rh158
2991 Rh158 18 LLSIGIPAAIIFDILI 8 0.64
2992 Rh158
2993 Rh158 18 VAEADNAETQALIHKP 180 0.64
2994 Rh158
2995 Rh158 19 NLEFYFPCCFTCCHWL 111 0.56
2996
2997 58 Rh159 1 TFIAFTGLTFIAGLNY 137 0.94
2998 Rh159
2999 Rh159 2 ASLIWLGYPQNQNLCV 56 0.88
3000 Rh159
3001 Rh159 2 YGRWKWIIGMYIIVLA 152 0.88
3002 Rh159
3003 Rh159 3 STAFQSAPWHTKLTNS 172 0.87
3004 Rh159
3005 Rh159 4 FAFILAYDTYVVIYQS 196 0.82
3006 Rh159
3007 Rh159 5 WLRVYGVYTFALTCTF 38 0.81
3008 Rh159
3009 Rh159 5 FMMSMPKWVEHAKNST 236 0.81
3010 Rh159
3011 Rh159 5 VTPEEAVVWFKNFVVW 23 0.81
3012 Rh159
3013 Rh159 6 NNMESAPSDSSPLMVT 9 0.8
3014 Rh159
3015 Rh159 7 SFMYCIRGGIRLYVDT 212 0.79
3016 Rh159
3017 Rh159 8 TAYIMSVATFIAFTGL 129 0.75
3018 Rh159
3019 Rh159 9 RGGIRLYVDTIAIFLV 218 0.71
3020 Rh159
3021 Rh159 10 TILFNICSEGYVIVTA 115 0.7
3022 Rh159
3023 Rh159 11 RHPSNLTVLFFYICVN 96 0.68
3024 Rh159
3025 Rh159 12 NLCVNNHSTVLTLLVP 68 0.66
3026 Rh159
3027 Rh159 13 TCMVTSYLLGARHPSN 85 0.65
3028 Rh159
3029 Rh159 14 SDSSPLMVTPEEAVVW 16 0.63
3030 Rh159
3031 Rh159 15 MVEQENAENNMESAPS 1 0.62
3032 Rh159
3033 Rh159 16 GYPQNQNLCVNNHSTV 62 0.58
3034 Rh159
3035 Rh159 17 PWHTKLTNSISAFSIS 179 0.57
3036 Rh159
3037 Rh159 18 HSTVLTLLVPLTCMVT 74 0.56
3038 Rh159
3039 Rh159 19 FFYICVNLVPTILFNI 105 0.55
3040
3041 59 Rh160 1 PPPAEAPRTMEAYWQA 71 0.95
3042 Rh160
3043 Rh160 2 KAQGQKPPAPTSTVDD 32 0.91
3044 Rh160
3045 Rh160 3 ELTTDTPCPPPAEAPR 63 0.89
3046 Rh160
3047 Rh160 4 HFGDTNTRGFGNPCYL 95 0.84
3048 Rh160
3049 Rh160 5 AFLSTFCCRRSSCTNK 17 0.82
3050 Rh160
3051 Rh160 6 YWQAMKSTFHDNHFGD 83 0.8
3052 Rh160
3053 Rh160 6 DMLQSCWDTSANYLHR 47 0.8
3054 Rh160
3055 Rh160 7 PAPTSTVDDMLQSCWD 39 0.79
3056 Rh160
3057 Rh160 8 CCRRSSCTNKAQGQKP 23 0.72
3058 Rh160
3059 Rh160 9 GNPCYLDILPGFSPVL 105 0.7
3060 Rh160
3061 Rh160 10 KFHRILRRGWNAFLST 6 0.69
3062
3063 60 Rh157.6 1 TGVIDTDNFSSTMANR 121 0.95
3064 Rh157.6
3065 Rh157.6 2 VQIAYDGLPRHARGTP 145 0.93
3066 Rh157.6
3067 Rh157.6 3 NFSSTMANRFQKITGD 128 0.9
3068 Rh157.6
3069 Rh157.6 4 RHARGTPNKFQKHMID 154 0.89
3070 Rh157.6
3071 Rh157.6 5 HEPCPAKPIMVSRAVQ 26 0.87
3072 Rh157.6
3073 Rh157.6 6 KHMIDMYCASRPCQIH 165 0.86
3074 Rh157.6
3075 Rh157.6 7 TSLIDAGLRNVLDGVM 83 0.85
3076 Rh157.6
3077 Rh157.6 7 SYPIIMTGVIDTDNFS 115 0.85
3078 Rh157.6
3079 Rh157.6 8 DVSRIPSEKAGAVDLQ 61 0.81
3080 Rh157.6
3081 Rh157.6 9 YSTPAAKHTHIEVHVD 46 0.77
3082 Rh157.6
3083 Rh157.6 9 VQTELTYSTPAAKHTH 40 0.77
3084 Rh157.6
3085 Rh157.6 10 TGTLKTAIYVEVICFS 100 0.76
3086 Rh157.6
3087 Rh157.6 11 FQKITGDAVQIAYDGL 137 0.74
3088 Rh157.6
3089 Rh157.6 12 YCASRPCQIHSKRCHS 171 0.72
3090 Rh157.6
3091 Rh157.6 13 VRVAFWKLKKCLRGTR 7 0.64
3092 Rh157.6
3093 Rh157.6 14 AGAVDLQQLKDQLTSL 70 0.63
3094 Rh157.6
3095 Rh157.6 15 HTHIEVHVDVSRIPSE 53 0.6
3096
3097 61 Rh157.4 1 KCCIWLPLRRHRNRKS 38 0.94
3098 Rh157.4
3099 Rh157.4 1 LSTARPPLPPRPPRPP 180 0.94
3100 Rh157.4
3101 Rh157.4 2 RLTAKNPCPSDANAAV 61 0.91
3102 Rh157.4
3103 Rh157.4 3 QSSGVKTPAAGANNCC 151 0.9
3104 Rh157.4
3105 Rh157.4 4 PPPRRIPPRRTATTTS 195 0.89
3106 Rh157.4
3107 Rh157.4 5 PLPPRPPRPPPPRRIP 186 0.88
3108 Rh157.4
3109 Rh157.4 6 SASPPSPPSSPAVQCD 88 0.87
3110 Rh157.4
3111 Rh157.4 6 NCCQQKGGTEGSQVLA 164 0.87
3112 Rh157.4
3113 Rh157.4 6 TQKPTTRVCHANRQCT 105 0.87
3114 Rh157.4
3115 Rh157.4 7 AVQCDDTQKPTTRVCH 99 0.85
3116 Rh157.4
3117 Rh157.4 8 GSQVLALSTARPPLPP 174 0.83
3118 Rh157.4
3119 Rh157.4 8 TDLATLLKRHNKEATK 120 0.83
3120 Rh157.4
3121 Rh157.4 9 TVLWIMDFTSRFFQIA 3 0.81
3122 Rh157.4
3123 Rh157.4 10 RHRNRKSLWPRRLQRL 47 0.79
3124 Rh157.4
3125 Rh157.4 11 PSLSKRLLSFRCRKQS 137 0.76
3126 Rh157.4
3127 Rh157.4 11 NKEATKKPSLSKRLLS 130 0.76
3128 Rh157.4
3129 Rh157.4 12 LGLLMAFLLFLSTKCC 25 0.73
3130 Rh157.4
3131 Rh157.4 13 AQAASGVSAMSSASPP 77 0.69
3132 Rh157.4
3133 Rh157.4 14 PAAGANNCCQQKGGTE 158 0.62
3134 Rh157.4
3135 Rh157.4 14 VCHANRQCTDLATLLK 112 0.62
3136 Rh157.4
3137 Rh157.4 15 LLSFRCRKQSSGVKTP 143 0.61
3138
3139 62 Rh157.5 1 HALNIRGLFGCPKATP 104 0.91
3140 Rh157.5
3141 Rh157.5 2 EKTCDRVPQPDNGLHQ 47 0.9
3142 Rh157.5
3143 Rh157.5 3 KEAGRHCPFMDQGPAC 63 0.88
3144 Rh157.5
3145 Rh157.5 3 FGCPKATPKGIVFLLE 112 0.88
3146 Rh157.5
3147 Rh157.5 4 PKGIVFLLERYGGATL 119 0.86
3148 Rh157.5
3149 Rh157.5 5 GCDTELHFHHGHALNI 93 0.83
3150 Rh157.5
3151 Rh157.5 5 LVLSGVTSAWRNDSNT 23 0.83
3152 Rh157.5
3153 Rh157.5 6 GPACDAFMRRYQRAIR 75 0.8
3154 Rh157.5
3155 Rh157.5 6 YVIEDLDRVRCLRRCG 153 0.8
3156 Rh157.5
3157 Rh157.5 7 MKPLCGSCGSNENVVI 1 0.76
3158 Rh157.5
3159 Rh157.5 8 KQDGNMEKTCDRVPQP 41 0.75
3160 Rh157.5
3161 Rh157.5 9 AWRNDSNTLQKQDGNM 31 0.7
3162 Rh157.5
3163 Rh157.5 10 YQRAIRILGCDTELHF 85 0.69
3164 Rh157.5
3165 Rh157.5 11 SCGSNENVVIGSLLCL 7 0.58
3166 Rh157.5
3167 Rh157.5 12 GGATLMLYLIMILLSL 130 0.51
3168
3169 63 Rh156.2 1 GAAWSFPRYPCPYADD 92 0.91
3170 Rh156.2
3171 Rh156.2 2 CYRWLATRWMFYTYDK 74 0.9
3172 Rh156.2
3173 Rh156.2 3 LRFYDELDAMDRPNST 57 0.87
3174 Rh156.2
3175 Rh156.2 4 PIVIVADTFYMEDAIN 13 0.84
3176 Rh156.2
3177 Rh156.2 5 RELDRWYLKMKLRFYD 46 0.81
3178 Rh156.2
3179 Rh156.2 6 FYMEDAINSIRAYQNL 21 0.79
3180 Rh156.2
3181 Rh156.2 7 MDRPNSTECYRWLATR 66 0.77
3182 Rh156.2
3183 Rh156.2 8 DQSSQSSESYETESSC 107 0.76
3184 Rh156.2
3185 Rh156.2 9 EKAQYERELDRWYLKM 40 0.75
3186 Rh156.2
3187 Rh156.2 10 RWMFYTYDKLNGAAWS 81 0.71
3188 Rh156.2
3189 Rh156.2 11 IVLGLLAVLPIVIVAD 4 0.61
3190 Rh156.2
3191 Rh156.2 12 INSIRAYQNLSAAEKA 27 0.6
3192
3193 64 Rh156 1 IIWIVSPSSFREFCNI 45 0.94
3194 Rh156
3195 Rh156 2 GLLIVDPDFWRNTASS 227 0.91
3196 Rh156
3197 Rh156 3 DMTIIGKQELFEDATL 195 0.84
3198 Rh156
3199 Rh156 4 FWRNTASSPFDLDFSL 235 0.83
3200 Rh156
3201 Rh156 4 GGYIALLLTFVIGLSI 178 0.83
3202 Rh156
3203 Rh156 5 HQLVFIVIYMFPNATA 89 0.8
3204 Rh156
3205 Rh156 6 TALIMMATCRSFQAIF 103 0.77
3206 Rh156
3207 Rh156 7 LHVWGQCRCMHQLVFI 79 0.76
3208 Rh156
3209 Rh156 8 MGVSRLHRWFFPVMLM 142 0.75
3210 Rh156
3211 Rh156 9 TFVIGLSIHDMTIIGK 186 0.74
3212 Rh156
3213 Rh156 10 LVLIIRIYVETLIMYI 210 0.72
3214 Rh156
3215 Rh156 10 LPASDTLWVGGYIALL 169 0.72
3216 Rh156
3217 Rh156 10 CFTRLRMGVSRLHRWF 136 0.72
3218 Rh156
3219 Rh156 11 TDMEDELRLLGRRIMF 9 0.71
3220 Rh156
3221 Rh156 11 RRIMFWMQVCMAIVLQ 20 0.71
3222 Rh156
3223 Rh156 12 PLIIMMFNLGLICFTR 124 0.69
3224 Rh156
3225 Rh156 13 VETLIMYIIGLLIVDP 218 0.67
3226 Rh156
3227 Rh156 14 DLDFSLGRWWAAEVNL 245 0.65
3228 Rh156
3229 Rh156 15 EFCNIIPRYSILSLFV 56 0.62
3230 Rh156
3231 Rh156 15 AVFNNETDMEDELRLL 3 0.62
3232 Rh156
3233 Rh156 15 CMAIVLQLASTVIVSL 29 0.62
3234 Rh156
3235 Rh156 16 VPMLSLFILHVWGQCR 71 0.61
3236 Rh156
3237 Rh156 17 TCRSFQAIFMASLLPL 110 0.57
3238 Rh156
3239 Rh156 18 ELFEDATLVLIIRIYV 203 0.53
3240 Rh156
3241 Rh156 19 MVLALIALPASDTLWV 162 0.52
3242 Rh156
3243 Rh156 20 MLMNSALMVLALIALP 155 0.51
3244
3245 65 Rh156 1 LASIYLCYYPRHACAT 23 0.93
3246 Rh156
3247 Rh156 2 GDRAAETVVDIENHTP 126 0.92
3248 Rh156
3249 Rh156 3 VQYYSPPTYESHEQQP 97 0.9
3250 Rh156
3251 Rh156 3 IVRICEEWWYGPKGPP 79 0.9
3252 Rh156
3253 Rh156 4 YGPKGPPDPVQYYSPP 88 0.88
3254 Rh156
3255 Rh156 5 FTCSCFLSWYRYGCNC 43 0.85
3256 Rh156
3257 Rh156 6 SHEQQPHELPRVEITS 107 0.84
3258 Rh156
3259 Rh156 7 NDEPETALEIIVRICE 69 0.83
3260 Rh156
3261 Rh156 8 PRHACATLQYVFTCSC 32 0.82
3262 Rh156
3263 Rh156 8 PRVEITSNSSGDRAAE 116 0.82
3264 Rh156
3265 Rh156 9 SWYRYGCNCKDFRSLR 50 0.71
3266 Rh156
3267 Rh156 10 CNCKDFRSLRVLENDE 56 0.65
3268 Rh156
3269 Rh156 11 MDSIIQAQLLTAIFVV 1 0.61
3270
3271 66 Rh155 1 CGHWKAHIIMSDEANS 21 0.97
3272 Rh155
3273 Rh155 2 CSNWMEDATMRWIRNA 41 0.95
3274 Rh155
3275 Rh155 3 ASTISSHSWQWYRVTP 132 0.93
3276 Rh155
3277 Rh155 4 RGSGTASNSSGASTIS 121 0.9
3278 Rh155
3279 Rh155 5 METKSSTSRHNSRLSC 90 0.88
3280 Rh155
3281 Rh155 5 HSWQWYRVTPPTPRQA 138 0.88
3282 Rh155
3283 Rh155 6 HSLWCICGHWKAHIIM 15 0.87
3284 Rh155
3285 Rh155 6 RVTPPTPRQAECQRAP 144 0.87
3286 Rh155
3287 Rh155 7 HDKWCRCTDWRGHALS 60 0.85
3288 Rh155
3289 Rh155 7 EETWRGLMVYSHSLWC 4 0.85
3290 Rh155
3291 Rh155 8 IMSDEANSEEVACSNW 29 0.83
3292 Rh155
3293 Rh155 9 SFRKKGRCGRGSGTAS 112 0.81
3294 Rh155
3295 Rh155 10 RWIRNARETHDKWCRC 51 0.8
3296 Rh155
3297 Rh155 11 ENRISLVTLPAAMETK 78 0.76
3298 Rh155
3299 Rh155 12 RGHALSLDENRISLVT 70 0.75
3300 Rh155
3301 Rh155 13 NSEEVACSNWMEDATM 35 0.71
3302 Rh155
3303 Rh155 14 SRLSCFTRVFKSFRKK 101 0.7
3304
3305 67 Rh154 1 HTMIDMEVDLCAFLTE 93 0.95
3306 Rh154
3307 Rh154 2 LAEIMDDEGFSEIMNS 160 0.93
3308 Rh154
3309 Rh154 3 SVQAINPYQSSAEAKV 136 0.83
3310 Rh154
3311 Rh154 4 HPRNEHRCAIVRMLST 29 0.82
3312 Rh154
3313 Rh154 4 MTCVTIHDNMNQCQDT 1 0.82
3314 Rh154
3315 Rh154 5 KRKQSQCTQNTATINS 63 0.79
3316 Rh154
3317 Rh154 5 LQHLEPHPRNEHRCAI 23 0.79
3318 Rh154
3319 Rh154 6 TYTLQSCTFSEELTTL 110 0.76
3320 Rh154
3321 Rh154 7 LCAFLTENTYTLQSCT 102 0.75
3322 Rh154
3323 Rh154 8 WMHRFLSIFRRKRKQS 52 0.74
3324 Rh154
3325 Rh154 8 TVYRTLKGWMHRFLSI 44 0.74
3326 Rh154
3327 Rh154 9 VKTALSYSTSASGHTM 80 0.72
3328 Rh154
3329 Rh154 10 FSEIMNSKFQAAFEHV 169 0.71
3330 Rh154
3331 Rh154 10 AEKVQSVLFSVQAINP 127 0.71
3332 Rh154
3333 Rh154 11 AIVRMLSTVYRTLKGW 37 0.7
3334 Rh154
3335 Rh154 12 TQNTATINSMVKTALS 70 0.67
3336 Rh154
3337 Rh154 13 DNMNQCQDTACSTLDL 8 0.6
3338 Rh154
3339 Rh154 13 YQSSAEAKVLVSNCPA 143 0.6
3340 Rh154
3341 Rh154 14 FSEELTTLLAEKVQSV 118 0.56
3342
3343 68 Rh152/Rh151 1 CESIYSGKFRMPMLTT 176 0.96
3344 Rh152/Rh151
3345 Rh152/Rh151 2 AMLYKKPQVPESDDDD 495 0.94
3346 Rh152/Rh151
3347 Rh152/Rh151 3 GVLQYWPGRRNEDDGD 94 0.93
3348 Rh152/Rh151
3349 Rh152/Rh151 3 SVPISAPPGWRMVFAT 47 0.93
3350 Rh152/Rh151
3351 Rh152/Rh151 3 IWNQMNPVLERAIVNL 455 0.93
3352 Rh152/Rh151
3353 Rh152/Rh151 4 SGAADGSWEPHVRCDF 406 0.92
3354 Rh152/Rh151
3355 Rh152/Rh151 4 PMLICAEADDLKSCWP 233 0.92
3356 Rh152/Rh151
3357 Rh152/Rh151 5 SSEEGGDEDGGEDVTC 544 0.91
3358 Rh152/Rh151
3359 Rh152/Rh151 5 YQFWDRYLYMDRGMGH 357 0.91
3360 Rh152/Rh151
3361 Rh152/Rh151 6 SVFGEDTPCQGPGSPW 65 0.89
3362 Rh152/Rh151
3363 Rh152/Rh151 6 RAMARYRGQCIPLRTP 212 0.89
3364 Rh152/Rh151
3365 Rh152/Rh151 7 AERLEMPPHCPHRTYQ 343 0.88
3366 Rh152/Rh151
3367 Rh152/Rh151 8 PGEMTRPMLICAEADD 227 0.87
3368 Rh152/Rh151
3369 Rh152/Rh151 8 CIPLRTPGEMTRPMLI 221 0.87
3370 Rh152/Rh151
3371 Rh152/Rh151 9 PYPRPAVPRPGSYLPP 580 0.86
3372 Rh152/Rh151
3373 Rh152/Rh151 9 RDVWRLADDIDSLLTM 309 0.86
3374 Rh152/Rh151
3375 Rh152/Rh151 9 DEYCDDSCLYVDDLLP 117 0.86
3376 Rh152/Rh151
3377 Rh152/Rh151 9 DGDSSDEDSEDEYCDD 107 0.86
3378 Rh152/Rh151
3379 Rh152/Rh151 10 RQSYRYASGPAVRRTL 3 0.85
3380 Rh152/Rh151
3381 Rh152/Rh151 11 AAILEGCPYPRPAVPR 573 0.83
3382 Rh152/Rh151
3383 Rh152/Rh151 11 SVETDARPHTDSSSEE 532 0.83
3384 Rh152/Rh151
3385 Rh152/Rh151 11 LKIYQAGRRFSLALSD 327 0.83
3386 Rh152/Rh151
3387 Rh152/Rh151 11 LKSCWPFLCMDNLMFE 243 0.83
3388 Rh152/Rh151
3389 Rh152/Rh151 12 PCQGPGSPWSKLICCE 72 0.82
3390 Rh152/Rh151
3391 Rh152/Rh151 12 ATEVEAAHNFWRRLSD 424 0.82
3392 Rh152/Rh151
3393 Rh152/Rh151 13 EGHASEPESASASNDA 477 0.81
3394 Rh152/Rh151
3395 Rh152/Rh151 13 ADDIDSLLTMGLLKIY 315 0.81
3396 Rh152/Rh151
3397 Rh152/Rh151 13 DDVISHLRMNDYSLCQ 194 0.81
3398 Rh152/Rh151
3399 Rh152/Rh151 14 DEDGGEDVTCDYYTQV 550 0.79
3400 Rh152/Rh151
3401 Rh152/Rh151 14 YSRNSHHEVSGAADGS 397 0.79
3402 Rh152/Rh151
3403 Rh152/Rh151 14 GRRNEDDGDSSDEDSE 101 0.79
3404 Rh152/Rh151
3405 Rh152/Rh151 15 LLEIDGGGARAQAASL 511 0.78
3406 Rh152/Rh151
3407 Rh152/Rh151 15 FWRRLSDYVHSKEVKQ 433 0.78
3408 Rh152/Rh151
3409 Rh152/Rh151 15 HCPHRTYQFWDRYLYM 351 0.78
3410 Rh152/Rh151
3411 Rh152/Rh151 15 VGEVLPSGVFHAEWVI 278 0.78
3412 Rh152/Rh151
3413 Rh152/Rh151 16 SASNDAKPAMLYKKPQ 487 0.77
3414 Rh152/Rh151
3415 Rh152/Rh151 16 VFHAEWVILMDAFGEL 286 0.77
3416 Rh152/Rh151
3417 Rh152/Rh151 17 MVFATFPSVFGEDTPC 58 0.76
3418 Rh152/Rh151
3419 Rh152/Rh151 17 GARAQAASLSSPSRSV 518 0.76
3420 Rh152/Rh151
3421 Rh152/Rh151 17 QETRFQWLVRRDRFCR 375 0.76
3422 Rh152/Rh151
3423 Rh152/Rh151 18 DRFCRLNPGGCYSRNS 386 0.75
3424 Rh152/Rh151
3425 Rh152/Rh151 18 HQESQSSLRILVSLKA 27 0.75
3426 Rh152/Rh151
3427 Rh152/Rh151 18 FRMPMLTTQPDDVISH 184 0.75
3428 Rh152/Rh151
3429 Rh152/Rh151 19 NLRQSMSAEGHASEPE 469 0.74
3430 Rh152/Rh151
3431 Rh152/Rh151 19 RVVLMGRYESLWVLDR 138 0.74
3432 Rh152/Rh151
3433 Rh152/Rh151 20 SKEVKQGVRCYSIWNQ 443 0.73
3434 Rh152/Rh151
3435 Rh152/Rh151 20 SCLYVDDLLPPSKSKR 123 0.73
3436 Rh152/Rh151
3437 Rh152/Rh151 21 TCDYYTQVLIHRAAKA 558 0.68
3438 Rh152/Rh151
3439 Rh152/Rh151 21 FGELFYFDVYRRDVWR 298 0.68
3440 Rh152/Rh151
3441 Rh152/Rh151 21 ASGLDDFARHGLLHCE 162 0.68
3442 Rh152/Rh151
3443 Rh152/Rh151 22 LMFEKLMQFFKDRLCC 255 0.66
3444 Rh152/Rh151
3445 Rh152/Rh151 23 VSLKAECRVSVPISAP 38 0.65
3446 Rh152/Rh151
3447 Rh152/Rh151 24 PESDDDDLLEIDGGGA 504 0.64
3448 Rh152/Rh151
3449 Rh152/Rh151 25 ASGPAVRRTLGALKDL 9 0.61
3450 Rh152/Rh151
3451 Rh152/Rh151 26 WSKLICCEEPLEVLGV 80 0.59
3452 Rh152/Rh151
3453 Rh152/Rh151 26 LGALKDLFSHQESQSS 18 0.59
3454 Rh152/Rh151
3455 Rh152/Rh151 27 PVLERAIVNLRQSMSA 461 0.54
3456 Rh152/Rh151
3457 Rh152/Rh151 28 DRDQNVLYFLASGLDD 152 0.51
3458
3459 69 Rh150 1 LYIIGTVGFMNAMCLQ 179 0.89
3460 Rh150
3461 Rh150 2 HVIRKGSLWKNCGVAL 78 0.86
3462 Rh150
3463 Rh150 3 GCVATWTVIQSWIATF 108 0.85
3464 Rh150
3465 Rh150 4 QVLSDMLCAGALAANC 145 0.83
3466 Rh150
3467 Rh150 5 DTCAQEPVRQIMITSP 51 0.81
3468 Rh150
3469 Rh150 5 CLFILMIYVSDGSNWK 124 0.81
3470 Rh150
3471 Rh150 6 CAGALAANCFVHSVTQ 152 0.8
3472 Rh150
3473 Rh150 7 VSDGSNWKPFIERQVL 132 0.79
3474 Rh150
3475 Rh150 8 NNVIMWSFPWKAEDPW 225 0.78
3476 Rh150
3477 Rh150 9 IHIAFSHVWFSGCVAT 97 0.77
3478 Rh150
3479 Rh150 9 VFIQESYINHVIRKGS 69 0.77
3480 Rh150
3481 Rh150 9 GLVRCQQYLFDTCAQE 41 0.77
3482 Rh150
3483 Rh150 10 AMCLQLSNVRRQQRSN 190 0.76
3484 Rh150
3485 Rh150 11 QVSITVLVYGLVRCQQ 32 0.75
3486 Rh150
3487 Rh150 11 HSVTQPSVTLWWIAQT 163 0.75
3488 Rh150
3489 Rh150 12 VWSVYGWLAFQVSITV 22 0.74
3490 Rh150
3491 Rh150 12 HVIWLNRSIHVWSVYG 12 0.74
3492 Rh150
3493 Rh150 13 VSKMVTKLTNHVIWLN 2 0.7
3494 Rh150
3495 Rh150 13 QSWIATFCLFILMIYV 117 0.7
3496 Rh150
3497 Rh150 14 RQIMITSPALVFIQES 59 0.69
3498 Rh150
3499 Rh150 15 LYCIFHLVHYNNVIMW 215 0.6
3500 Rh150
3501 Rh150 16 AMSISLLLYCIFHLVH 208 0.58
3502 Rh150 17 NVRRQQRSNERAMSIS 197 0.57
3503 70 Rh147 1 CKTIFDTITVRQVADE 99 0.94
3504 Rh147 2 DMMEKHDRGSDAKKSI 330 0.9
3505 Rh147 2 TYPVKAVTTSRHEMNC 310 0.9
3506 Rh147 3 KSTETHPLAQDLLNSN 206 0.89
3507 Rh147 4 KRLVTAQGAEEAIVYS 532 0.88
3508 Rh147 5 ARRRQMTRQPVVHRPS 606 0.87
3509 Rh147 5 EIVAAAYDDSKFRQYV 582 0.87
3510 Rh147 5 ASSYLTGRDDDTVIDI 40 0.87
3511 Rh147 6 IGTCRGKSIHQVLRDP 72 0.86
3512 Rh147 6 GPSASAPPVTNATQDR 391 0.86
3513 Rh147 6 YVTVGIIPLMDVKSKP 175 0.86
3514 Rh147 7 RQPVVHRPSSDAERPS 613 0.85
3515 Rh147 7 IGIEDSVESFLQDLTP 359 0.85
3516 Rh147 8 SSRHGHPDGARGIGSP 639 0.84
3517 Rh147 8 LWENEYFRTFRMKRLV 520 0.84
3518 Rh147 8 LSTIRSILAADERLRI 23 0.84
3519 Rh147 8 SSGSKRTSERDLTLST 10 0.84
3520 Rh147 9 LQQVVTHLCGVRIVNS 225 0.83
3521 Rh147 10 PCVLRKQLLYGLCKTI 87 0.81
3522 Rh147 10 SQQQDAGGPFRSSRHG 628 0.81
3523 Rh147 10 ERTINRYIVTEPLAYE 260 0.81
3524 Rh147 10 DILYQFADNDDYGLYV 157 0.81
3525 Rh147 10 LFPYQALDDEDLENYL 121 0.81
3526 Rh147 11 PPVTNATQDRDIRDLF 397 0.8
3527 Rh147 11 EILRYDSLCRHQKICQ 291 0.8
3528 Rh147 12 IPEEYLHLSFGEIVAA 571 0.79
3529 Rh147 12 TPSLVDQSRLMPSRTP 373 0.79
3530 Rh147 12 KICQLLNTYPVKAVTT 303 0.79
3531 Rh147 13 EEQIQAQVDEIQDLKS 421 0.78
3532 Rh147 13 AAFIRAAIHKSTETHP 197 0.78
3533 Rh147 13 EWKIHSTLFPYQALDD 114 0.78
3534 Rh147 14 EEAIVYSNYTVERVVI 541 0.77
3535 Rh147 14 KKSIMKFLLNVSDSKS 342 0.77
3536 Rh147 14 RQSVQTGVLGTLRDIL 144 0.77
3537 Rh147 15 SVLSLSTLEPIPEEYL 561 0.75
3538 Rh147 15 HLSITEAVRKAQEVAF 472 0.75
3539 Rh147 15 YARQRSAQTFEREPKL 455 0.75
3540 Rh147 15 NQAWESRVRELRDLLS 438 0.75
3541 Rh147 16 SQFIPNTEKLENLLTE 504 0.74
3542 Rh147 16 NPLAIEDNRVVANSFF 488 0.74
3543 Rh147 16 VRIVNSPELRIFKRIK 235 0.74
3544 Rh147 17 ADNDDYGLYVDWYVTV 163 0.73
3545 Rh147 18 HQVLRDPCVLRKQLLY 81 0.72
3546 Rh147 18 GLYVDWYVTVGIIPLM 169 0.72
3547 Rh147 19 YVELICNREKARRRQM 596 0.71
3548 Rh147 19 TFEREPKLHHLSITEA 463 0.71
3549 Rh147 20 SDAERPSQQQDAGGPF 622 0.7
3550 Rh147 20 SEKIEAQLKERTINRY 251 0.7
3551 Rh147 20 YLLVWSASVRQSVQTG 135 0.7
3552 Rh147 21 QVDEIQDLKSLNQAWE 427 0.69
3553 Rh147 22 QTLSYIRLLHGFIGTC 60 0.68
3554 Rh147 22 TTPISHLHEEILRYDS 282 0.68
3555 Rh147 23 VERVVIPYLFSVLSLS 551 0.66
3556 Rh147 23 AVRKAQEVAFNPLAIE 478 0.66
3557 Rh147 23 TQDRDIRDLFKKQMIK 403 0.66
3558 Rh147 24 KQMIKCLEEQIQAQVD 414 0.64
3559 Rh147 25 IVTEPLAYERNQLFFT 267 0.63
3560 Rh147 26 LMDVKSKPAEIAQRAA 183 0.61
3561 Rh147 27 YDDSKFRQYVELICNR 588 0.6
3562 Rh147 27 KPAEIAQRAAFIRAAI 189 0.6
3563 Rh147 28 DTVIDIFPTAQTLSYI 50 0.59
3564 Rh147 28 VRELRDLLSRYARQRS 445 0.59
3565 Rh147 29 LLNVSDSKSRIGIEDS 349 0.55
3566 Rh147 30 NRVVANSFFSQFIPNT 495 0.52
3567 Rh147 31 ERNQLFFTTPISHLHE 275 0.51
3568 71 Rh146 1 TDPVQYYSPPREGDNE 95 0.96
3569 Rh146 2 LFTIGGWITDRFRRWW 73 0.95
3570 Rh146 3 TIEGNQPVTRVVSKQP 127 0.88
3571 Rh146 4 CACVVSCYRYGCDCQK 46 0.87
3572 Rh146 5 HEEIQECLEVAISSAT 157 0.85
3573 Rh146 6 KAAIMDMLTCACVVSC 37 0.84
3574 Rh146 7 GIVYICYYPREAKAAI 25 0.83
3575 Rh146 8 WWHGNAPPTDPVQYYS 87 0.81
3576 Rh146 9 WITDRFRRWWHGNAPP 79 0.78
3577 Rh146 10 YRYGCDCQKFRTLTSL 53 0.74
3578 Rh146 10 VPEVQNVQPVDTVVTI 113 0.74
3579 Rh146 11 VIVICTILTILGIVYI 14 0.73
3580 Rh146 12 PREGDNEGLVPEVQNV 104 0.72
3581 Rh146 13 DTELYALLAVIVICTI 5 0.7
3582 Rh146 14 TRVVSKQPLLTQAAAP 135 0.69
3583 Rh146 15 QKFRTLTSLNSGELFT 60 0.68
3584 Rh146 16 AAAPQTPAQTHEEIQE 147 0.67
3585 72 Rh144/Rh 145 1 YWDICSPRIPDDRRNK 42 0.98
3586 Rh144/Rh 145 2 LERIINATVSYHYATS 59 0.91
3587 Rh144/Rh 145 3 YHYATSHSHDDVSLLK 69 0.87
3588 Rh144/Rh 145 3 THTAQSRILTVAIRLP 147 0.87
3589 Rh144/Rh 145 4 AVTVQGGICSVDFGNS 18 0.85
3590 Rh144/Rh 145 5 NSYRTHRPDGYWDICS 32 0.83
3591 Rh144/Rh 145 6 ESLNRELSGPDPKNSN 107 0.8
3592 Rh144/Rh 145 7 ACRVFITVTVCVLFCA 3 0.79
3593 Rh144/Rh 145 8 ICSVDFGNSYRTHRPD 25 0.76
3594 Rh144/Rh 145 9 NSIQVRPNQVHESLNR 96 0.75
3595 Rh144/Rh 145 10 TFAASGTHTAQSRILT 141 0.74
3596 Rh144/Rh 145 11 KPLEKIGLQHYLGYQQ 123 0.7
3597 Rh144/Rh 145 12 PDDRRNKILERIINAT 51 0.63
3598 Rh144/Rh 145 13 INVTDFTYLVNSIQVR 86 0.6
3599 Rh144/Rh 145 14 HSHDDVSLLKQINVTD 75 0.59
3600 Rh144/Rh 145 15 RILTVAIRLPLEKLPK 153 0.57
3601 Rh144/Rh 145 16 LSGPDPKNSNKPLEKI 113 0.51
3602 73 Rh143 1 RVLIMCPPASGKKIPT 83 0.96
3603 Rh143 2 CKDIFTCYCFRSLASR 40 0.89
3604 Rh143 2 LSHSDTETERIYSNCK 130 0.89
3605 Rh143 3 NGVSIEMDEAVNTQSE 99 0.88
3606 Rh143 3 RGEKFDSEYRNVYLRE 57 0.88
3607 Rh143 4 PNTTPDPPSSSPYATI 162 0.87
3608 Rh143 5 MDGEYAVITEVPNTTP 151 0.82
3609 Rh143 6 ETAVRSTLQMLMKMQP 197 0.81
3610 Rh143 7 KRFAQDYKRVLIMCPP 75 0.79
3611 Rh143 7 YATIFATDMMQIPNVT 174 0.79
3612 Rh143 8 CFRSLASRIRGEKFDS 48 0.78
3613 Rh143 9 YLLIFHVRRVGSVCKD 27 0.76
3614 Rh143 10 DKIIVGLVLSIAIVAI 7 0.71
3615 Rh143 11 PASGKKIPTNGVSIEM 90 0.7
3616 Rh143 12 TERIYSNCKKVTLMMD 137 0.69
3617 Rh143 13 LPTIPTNRSLSHSDTE 121 0.68
3618 Rh143 13 SEKIVTAALPTIPTNR 113 0.68
3619 Rh143 14 DMMQIPNVTPEMAAVI 181 0.66
3620 Rh143 15 SEYRNVYLRENLKRFA 63 0.65
3621 Rh143 16 SIAIVAILLFLYLLIF 16 0.62
3622 Rh143 17 DEAVNTQSEKIVTAAL 106 0.6
3623 74 Rh142 1 GGCIDDWCRRGVLLLN 134 0.96
3624 Rh142 2 SDTVYPPPEHVHRWSY 61 0.89
3625 Rh142 2 RHLILKAWHPSPKNTK 205 0.89
3626 Rh142 3 LKQWMLENIPDNKACM 3 0.88
3627 Rh142 4 AWHPSPKNTKSFLGNE 211 0.86
3628 Rh142 4 TVVRGQPGSHRHLGWQ 153 0.86
3629 Rh142 5 ASGVAFGTLPGQVAPP 98 0.84
3630 Rh142 6 YVVIVGQDPYCDGSAS 84 0.82
3631 Rh142 6 CRTVAGFQRPIGGCID 123 0.82
3632 Rh142 7 VHRWSYLCAPDNVYVV 71 0.79
3633 Rh142 8 FVLANEYLRKHHEKTI 228 0.77
3634 Rh142 9 LCAPDNVYVVIVGQDP 77 0.76
3635 Rh142 9 RDTVDAVARARQSDTV 49 0.76
3636 Rh142 10 NHDEQTRLLSVSKEWL 20 0.71
3637 Rh142 10 SECREHLVFMLWGAEA 179 0.71
3638 Rh142 11 ECLINKSRHLILKAWH 198 0.7
3639 Rh142 11 LWGAEAQTLECLINKS 189 0.7
3640 Rh142 11 ERVISRLSECREHLVF 172 0.7
3641 Rh142 12 NTKSFLGNEHFVLANE 218 0.68
3642 Rh142 13 DPYCDGSASGVAFGTL 91 0.66
3643 Rh142 14 GVLLLNTVFTVVRGQP 144 0.65
3644 Rh142 15 HRHLGWQVLSERVISR 162 0.62
3645 Rh142 16 QNVYRELCRTVAGFQR 116 0.59
3646 Rh142 17 TLPGQVAPPSLQNVYR 105 0.57
3647 Rh142 18 FLNIPSHDLDLLRDTV 37 0.51
3648 Rh142 18 RLLSVSKEWLVFLNIP 26 0.51
3649 75 Rh141 1 TGSIYTCVDNVCRAYD 125 0.96
3650 Rh141 2 TRRCFTGETFSPEDDS 30 0.89
3651 Rh141 2 HEDIKMHRPVRIPVAT 174 0.89
3652 Rh141 3 ASTIPLDDTFMDFVAL 74 0.87
3653 Rh141 3 KYYLDIPDEWKQPLTN 225 0.87
3654 Rh141 3 HRPVRIPVATRADRNG 180 0.87
3655 Rh141 4 TWMKIMQGYSECGDTG 111 0.86
3656 Rh141 5 QLLRYTPLTKHAASTI 62 0.85
3657 Rh141 6 TALIDRLDKYYLDIPD 217 0.8
3658 Rh141 7 PDEWKQPLTNNPALLH 231 0.79
3659 Rh141 8 VNHPDGNLSQLLRYTP 53 0.78
3660 Rh141 9 AKPLIKVNHPDGNLSQ 47 0.76
3661 Rh141 10 HKGQFAALVVVRHEDI 162 0.75
3662 Rh141 11 NVCRAYDLRYLTYSNS 134 0.72
3663 Rh141 12 TFSPEDDSWAKPLIKV 38 0.69
3664 Rh141 14 TFMDFVALLHNNPAQL 82 0.66
3665 Rh141 15 YNLVRELLVRHDLDTA 203 0.63
3666 Rh141 16 NVLGFDFGHKGQFAAL 154 0.6
3667 Rh141 17 TLPQNLTCLELTRRCF 19 0.58
3668 Rh141 18 LVTLVFAETLPQNLTC 11 0.57
3669 Rh141 19 NGLQLFYALYNLVREL 194 0.53
3670 Rh141 20 PLTNNPALLHNGLKAV 237 0.52